הצעות חוק

שם ההצעה החלטת הועדה
הצעת חוק העונשין (תיקון - תקיפת עובד חינוך) בעד
הצעת חוק חובת תשלום בשוברים בעד
הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - התפטרות ראש הממשלה או שר עקב הגשת כתב אישום) נגד
טיוטת חוק התקנים (תיקון מס' 13) בעד
הצעת חוק חג החגים נגד
הצעת חוק השאלת כלי נגינה נגד
הצעת חוק שמירת הניקיון (תיקון - איסור הבערת פסולת) בעד
הצעת חוק משק החשמל (תיקון - גביית תשלומים) נגד
הצעת חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (תיקון - סייגים לעסקאות בציוד צבאי) נגד
טיוטת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס') (סמכויות לעניין פתיחה במלחמה או נקיטת פעולה צבאית משמעותית) בעד
טיוטת חוק הממשלה (תיקון מס') (אצילת סמכות לוועדת השרים לענייני ביטחון לאומי) בעד
הצעת חוק החברות (תיקון - ייצוג הולם של בני שני המינים והאוכלוסייה הערבית במינוי דירקטור חיצוני) נגד
הצעת חוק החזר הוצאות כספיות בגין עריכת נישואין אזרחיים בחוץ לארץ למי שאינם רשאים להינשא בישראל על פי דיני המדינה נגד
טיוטת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון מס' 8) בעד
הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון - פיצוי בגין אי מתן מנוחה שבועית) נגד
הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון - מוסדות ישראליים באזור) בעד
הצעת חוק מגני זכויות האדם נגד
הצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון - לשון הרע על לוחמי צה"ל) בעד
הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון - העדפת מי שסיים שירות סדיר) בעד
הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון - מינוי נציגות ציבור) נגד
הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון - חישוב עליית מחירי הארנונה) נגד
הצעת חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים (תיקון - אכיפה מוגברת כנגד עברייני מין) בעד
טיוטת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס') (היוועדות חזותית) בעד
טיוטת חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) בעד
טיוטת חוק הרשויות המקומיות (מנהל יחידת נוער ומועצת תלמידים ונוער) (תיקון) בעד
טיוטת חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה) (תיקון מס' 5) בעד
הצעת חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון - החלה על בגיר שהיה קטין מעל גיל 16 בעת ביצוע העבירה) בעד
הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון - תגמולים וקצבה) בעד
הצעת חוק זכויות התלמיד (תיקון - שוויון הזדמנויות בחינוך) נגד
הצעת חוק זכויות החולה (תיקון - רשומה רפואית בהליך ניתוחי) נגד
טיוטת חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון מס' 5 והוראת שעה) בעד
הצעת חוק עידוד שירות צבאי, לאומי או לאומי-אזרחי בעד
טיוטת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס' 20) בעד
הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - הארכת תוקף רישיון למשדר ערוץ ייעודי) בעד
טיוטת חוק למניעת הסתננות (עבירות שיפוט) (הוראת שעה) בעד
הצעת חוק העונשין (תיקון - נשיאת מאסר בעבודת שירות) בעד
הצעת חוק שקיפות אינטרסים כספיים וגילוי עניינים של חברי הכנסת והשרים נגד
הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון - מתן עדיפות למשרתים בהעדפה מתקנת) בעד
הצעת חוק הקמת רשות לפיתוח מקומות קדושים למוסלמים נגד
הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון - בחינת העלות לרשויות מקומיות) בעד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה ברשות לזכויות ניצולי שואה בעד
הצעת חוק לימוד עזרה ראשונה בבתי ספר (תיקון - הצבת מכשירי החייאה במוסדות חינוך) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת התקנת מצלמות באוטובוס) נגד
הצעת חוק להגנת הצומח (נזקי עזים) (תיקון - ביטול החוק) בעד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במשרד המדע והטכנולוגיה ובמשרד התרבות והספורט בעד
טיוטת חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס' 7 - הוראת שעה) (תיקון) בעד
טיוטת חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס' 4) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (צדק חלוקתי בכל הרשויות המתוקצבות במדינת ישראל) בעד
טיוטת חוק הבטחת הכנסה (תיקון- מענק חימום אחיד) (תיקון מס') בעד
הצעת חוק שלילת תקצוב מוסדות חינוך המפלים תלמידים ברישום אליהם (תיקוני חקיקה) נגד
הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - קליטה בטלפון נייד בכל חלקי הארץ) נגד
הצעת חוק משפחות חיילים שנספו במערכה (תגמולים ושיקום) (תיקון - שימוש בזרע חייל שנספה) נגד
טיוטת חוק לפינוי שדות מוקשים (תיקון) בעד
טיוטת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון מס') (מינוי יועצים משפטיים למשרדי הממשלה) בעד
הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון - מינוי יועצים משפטיים של משרדים) בעד
הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור פרסום מודעות גיוס לזנות) בעד
הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון - פיצויים שהוטלו על ידי בית משפט צבאי) בעד
הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (תיקון - עבירת אלימות במשפחה) נגד
הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - איסור המלצה או חוות דעת של רשות חוקרת) בעד
הצעת חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם (תיקון - פיצויים ללא הוכחת נזק) בעד
הצעת חוק להצלת ירושלים כעיר בירה יהודית ודמוקרטית נגד
טיוטת חוק אמנות הבנקים הבינלאומיים לפיתוח (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - אסדרת ערוצים ייעודים) בעד
הצעת חוק סיוע לצעירים חסרי עורף משפחתי נגד
טיוטת חוק הביטוח הלאומי (ביטול ועדה ארצית בסיעוד) בעד
טיוטת חוק גביית אגרות בעד בחינות בגרות והנפקת מסמכים נלווים בעד
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - תחרות הוגנת ומבוקרת בין קופות החולים) בעד
טיוטת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס') (אירוע חירום אזרחי) בעד
טיוטת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (שירותי עבודה חיוניים בוועדה לאנרגיה אטומית) בעד
טיוטת חוק המאבק בטרור (תיקון מס'2) (הכרזה בישראל על ארגון טרור או על פעיל טרור בשל הכרזה מחוץ לישראל) בעד
טיוטת חוק הסניגוריה הציבורית (תיקון מס') (הסתייעות במומחה לצורך ניהול הייצוג המשפטי) בעד
טיוטת חוק זכות יוצרים (תיקון מס') בעד
טיוטת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס') בעד
הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון - פיקוח אלקטרוני על אדם שהוצא כנגדו צו הגנה) בעד
הצעת חוק המאבק הלאומי בצריכת זנות, ומתן סיוע לשורדות זנות בעד
הצעת חוק איסור צריכת זנות ומתן סיוע לשורדות זנות בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (ענישה על עבירה חוזרת של סחר בסם והחמרת ענישה בעבירת הדחת קטינים לסמים מסוכנים) נגד
הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור אספקה ורכישת משקה משכר בעבור קטין) נגד
הצעת חוק החברות (תיקון - עסק חברתי) בעד
הצעת חוק המפלגות (תיקון - מימון בחירות מקדימות למועמד שהוא נבחר הציבור) בעד
הצעת חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל (תיקון - רוב מיוחס) בעד
הצעת חוק פתיחת קבר של קטין יוצא תימן, המזרח או הבלקן לצורך ביצוע בדיקה גנטית לקשרי משפחה בעד
הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון - סמכות בין לאומית בתביעת גירושין של אישה יהודייה) נגד
הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון - ביטול עמלת פירעון מוקדם והגדלת התחרות) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי הוצאות הנפקה) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (קרן חברתית להשקעות במקרקעין) בעד
הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון - בן זוג לומד) בעד
הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - חופש בבחירת שעת הורות) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - נכה שהגיע לגיל פרישה) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי ביטוח מופחתים למעסיק קולט עלייה) נגד
הצעת חוק עידוד השתתפות בקורס הכנה לנישואין נגד
הצעת חוק להסדרת המגורים בשטחי מרעה בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת הכלבת (בידוד בעלי חיים) בעד
הצעת חוק החומרים המסוכנים (תיקון - אחסנה וייבוא של אמוניה) נגד
הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון - הגדרת גן לאומי עירוני והגשת תכנית בנייה למטרות מגורים) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (עידוד נשים בעסקים) נגד
הצעת חוק לימוד חובה (תיקון - סיוע לתלמידים במימון טיולים שנתיים) נגד
הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון - הוספת שיעורי חינוך גופני) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (רכב העומד במקום המשמש את הציבור) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (איסור שימוש בטלפון נייד או באוזניות במעבר חציה) נגד
הצעת חוק לעידוד נסיעה שיתופית (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון - הסדרת מקצוע הרנטגנאות והדימות) נגד
הצעת חוק העיסוק באופטומטריה (תיקון - חובת מסירת תוצאות בדיקת ראייה ומרשם) בעד
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - בחירה מבין נותני השירותים) נגד
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - החזר אגרת נסיעה באמבולנס) נגד
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - סייג לזכאות למי שלקח חלק בפעילות טרור) בעד
טיוטת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס') (עידוד בניית דירות מגורים להשכרה) בעד
הצעת חוק שירות המדינה (משמעת) (תיקון - הארכת תקופת ההתיישנות בהטרדות מיניות) בעד
הצעת חוק מתן שירות באמצעות דואר אלקטרוני בעד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - הסדרת תחזוקת העירוב) בעד
הצעת חוק הגבלת מימון מפעלים מזהמים (תיקוני חקיקה) נגד
טיוטת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס') (עיון בתיק הרשות וסודיות המידע) (הוראת שעה) בעד
הצעת חוק מגבלות על השעיית עובדים בטרם הגשת כתב אישום בעד
הצעת חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות (תיקון - הודעה מוקדמת במקרה של פטירת המעסיק או העובד) בעד
הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון - הצבעת צוות אוויר) בעד
הצעת חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) (תיקון - העברת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים לאחריות משרד ראש הממשלה) נגד
הצעת חוק לעידוד תחבורת אופניים נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת החזקת ערכת עזרה ראשונה ברכב מנועי) נגד
הצעת חוק הכרה ברישיונות מקצועיים על בסיס הנחיות האיחוד האירופי (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - החזר בעד שירותי בריאות ויידוע בדבר נציב קבילות) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (הגדרת צמח הקנבוס) נגד
טיוטת חוק סליקה אלקטרונית של שיקים (תיקון) בעד
הצעת חוק ייצוג הולם לדרוזים ולצ'רקסים (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק התכנון והבנייה (קיצור וייעול הליכי התנגדויות) נגד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - מתן שירותים באולמי שמחות, גני אירועים ודיסקוטקים) בעד
טיוטת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס') (מכירה מיוחדת) בעד
הצעת חוק מעונות יום שיקומיים (תיקון - מספר ילדים בשלוחה) נגד
הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון - שכר לימוד לסטודנטים בין- לאומיים) בעד
הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון - פעילות ציבורית) נגד
הצעת חוק להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון (תיקון - הגדרת מוסד להשכלה גבוהה) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (חובת קביעת תקן כליאה) נגד
הצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (חיילות בשירות קבע) (תיקון - מניעת פיטורים עקב טיפולי פוריות והפריה חוץ-גופית) בעד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במערך הסייבר הלאומי וברשות הלאומית להגנת הסייבר במשרד ראש הממשלה בעד
הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון - שוויון וחופש ביטוי ומחשבה) נגד
הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון - כשירות לכהונה כדירקטור בחברה ממשלתית) בעד
הצעת חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (תיקון - הארכת ההטבות במס לאזור קו עימות דרומי) בעד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - תסקיר גישה ובטיחות בנתיבי תנועה ציבוריים) נגד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - שטח ציבורי פתוח בתכנית למגורים) נגד
הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון - דחיית מועד פירעון של הלוואה לדיור ללקוח מובטל) בעד
הצעת חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה) (תיקון - הארכת הוראות מעבר) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור גביית עמלה בהרשאה לחיוב חשבון בהוראת קבע) בעד
הצעת חוק הרשויות המקומיות (פיקוח על מחירי צהרונים ציבוריים) בעד
הצעת חוק איסור סחר בשנהב נגד
טיוטת חוק חופש המידע (תיקון מס' 16) (החרגת המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה לגבי פעילותו במסגרת האחריות המוטלת עליו על- ידי הממשלה להובלת המערכה כנגד תופעת הדה-לגיטימציה והחרמות כנגד ישראל) בעד
טיוטת חוק לתיקון פקודת הכלבת (תיקון מס' 6) בעד
הצעת חוק בתי משפט לעניינים מינהליים (תיקון - החלטה של רשות מרשויות האזור) בעד
הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון - החלת חובת דיווח על נותן שירות עסקי ומשפטי) נגד
הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון - הגבלה לסך השינויים התקציביים בשנת כספים) נגד
הצעת חוק גיל פרישה (תיקון - הצמדת גיל הפרישה שבחוק הביטוח הלאומי לגיל הפרישה שבחוק גיל פרישה) בעד
הצעת חוק הרשויות המקומיות (פיקוח על מחירי צהרונים) בעד
הצעת חוק מסגרות המשך יום לימודים (צהרונים) בעד
הצעת חוק חובת שקיפות תקציבית במוסדות החינוך נגד
טיוטת חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) (תיקון) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת הכלבת (החזקת בעל חיים שנשך בהסגר שאינו מאורת בידוד) נגד
הצעת חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) (תיקון - אגרה בעד בדיקות משנה) בעד
טיוטת חוק ליישום ההסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה של קפריסין בדבר המעמד של כוחותיהן בעד
טיוטת חוק ליישום ההסכם בין ממשלת מדינת ישראל לבין ממשלת הרפובליקה היוונית בדבר המעמד של כוחותיהן בעד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במשרד הביטחון ובצה"ל בעד
טיוטת חוק בתי המשפט (תיקון מס') (הקמת מחלקה כלכלית בחיפה) בעד
הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון - שימוש בעודפי תקציב לתכניות בהן נכללו במקור) נגד
הצעת חוק חופשה שנתית (תיקון - היעדרות חלקית במועדי צום ותפילה) נגד
הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון - תחולת החוק על עובדי מחשוב) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - מינוי ועדות רפואיות) נגד
הצעת חוק הרשויות המקומיות (זכויות וחובות של חברי מועצה) נגד
הצעת חוק שירותי תיירות (תיקון - היתר הדרכה למומחים) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות הציבור (מזון) (הגבלת השימוש בחומצות שומן טראנס) נגד
הצעת חוק קיזוז כספים לרשות הפלסטינית בגין תמיכתה בטרור בעד
הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון - השוואת הענישה בעבירות מין לדין האזרחי) בעד
הצעת חוק העונשין (תיקון - הוספת עילות לעבירות הסתה ופשע שנאה) נגד
הצעת חוק המטה לביטחון לאומי (תיקון - פיקוח הכנסת על מינוי ראש המטה לביטחון לאומי) נגד
הצעת חוק נכסי נפקדים (תיקון - איסור מכירת בית קברות) נגד
טיוטת חוק הסדרת העיסוק בייצוג על-ידי יועצי מס (תיקון מס' 4) בעד
הצעת חוק חופשה שנתית (תיקון - חופשה ביום שבו מתקיימות בחירות מקדימות במפלגה שבה חבר העובד) בעד
הצעת חוק הביטוח לאומי (תיקון - ועדת חריגים) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (גמול השתתפות בישיבות והחזר הוצאות לחברי מועצה) בעד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במשרד לשיתוף פעולה אזורי בעד
טיוטת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית) בעד
הצעת חוק-יסוד: ישראל - מדינה דמוקרטית ושוויונית נגד
הצעת חוק יום הזיכרון לנכבה נגד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - שילוב נציגי המשרד לשוויון חברתי ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים וחובת תסקיר השפעה על האוכלוסייה המבוגרת בתוכניות מתאר) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - עדכון הסכום הבסיסי לפי שכר המינימום לעניין קצבת שירותים מיוחדים) בעד
הצעת חוק חינוך פיננסי נגד
הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - איסור הפסקה, עיכוב או הגבלה של שירות שיחות אל מוקדי חירום) נגד
טיוטת חוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (תיקון מס' 13) (ביטול ההסדרים ותקופת מעבר) בעד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בעד
הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - שינוי שם עילת "חוסר עניין לציבור" בסגירת תיקים) בעד
הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון - החלפות בוועדות קלפי בין אזורי בחירות) בעד
הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון - איחוד שילוט בחנויות קטנות) בעד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - בקשה לעריכת שומת השבחה לצורך הערכת כדאיות עסקה) בעד
הצעת חוק לציון יום הניצחון על גרמניה הנאצית בעד
הצעת חוק חינוך מיוחד (תיקון - קביעת זמן נסיעה) נגד
טיוטת חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (תיקון הגדרת הורים מיועדים ותנאים לאישור ההסכם) בעד
טיוטת חוק הכניסה לישראל (ביטול תקנות שעת חירום) (תיקון מס') בעד
הצעת חוק-יסוד: ישראל - מדינת הלאום של העם היהודי בעד
הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון - העברת מידע ומסירת מסמכים הקשורים להסכם הלוואה לדיור) נגד
הצעת חוק הטבות לניצולי שואה (תיקון - מענק שנתי למקבלי קצבאות מחוץ לארץ) נגד
טיוטת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הגדלת נקודות זיכוי להורים) (הוראת שעה) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - ביטול מבחן ההכנסה לצורך קבלת גמלת סיעוד) נגד
החלת דין רציפות על הצעת חוק מועצת הצמחים (ייצור ושיווק) (תיקון מס' 10) בעד
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - פטור מדמי השתתפות באשפוז סיעודי) בעד
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - מחלה נדירה) נגד
הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 34) (תגמולים לנפגעי פעולות איבה שהתרחשו מחוץ לישראל) בעד
טיוטת חוק הבטחת הכנסה (הכנסה שמקורה בתמיכה ושיעור הניכוי) (תיקון מס') בעד
טיוטת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים מוסדרים) (תיקון מס') (הפעלת מערכת לתיווך באשראי) בעד
טיוטת חוק לתיקון פקודת המכס (תיקון מס') בעד
טיוטת חוק קרן חינוך ארצות-הברית - ישראל בעד
טיוטת חוק למניעת הטרדות של מוקדי חירום (תיקון - איכון אוטומטי של שיחות למוקדי חירום) בעד
טיוטת חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), (תיקון) (סיום פעילות החברה והעברה לאפוטרופוס הכללי) בעד
טיוטת חוק בתי המשפט (תיקון מס') (מינוי מומחה מטעם בית המשפט) בעד
הצעת חוק בתי המשפט (תיקון - מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתביעת נזיקין בשל עבירת מין) בעד
הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון - הורה מגדל יחיד) נגד
הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון - הגדרת מפגעי ההצתות כמבצעי מעשה טרור) נגד
הצעת חוק השירותים החשאיים נגד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - הגדרת בתי קברות אזוריים כתשתית לאומית) בעד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - שיפוי בגין תביעות פיצויים) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה (הגדרת אדם כשיר) נגד
הצעת חוק ספרי לימוד דיגיטליים נגד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה ברשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (סימון מעבר חצייה בקרבת בית ספר) נגד
הצעת חוק הכרה באחים שכולים ובאחיות שכולות נגד
הצעת חוק עסקאות ביטחוניות בעלות היקף כספי גבוה נגד
טיוטת חוק חסימת גישה לשירותי בזק לשם מניעת ביצוע עבירות בעד
טיוטת חוק התכנון והבניה (תיקון מס') בעד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א - 1951 - לנושאי משרה ברשות מקרקעי ישראל בעד
הצעת חוק החברות (תיקון - ייצוג הולם לבני שני המינים בדירקטוריונים של חברות ציבוריות) נגד
הצעת חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ-ישראל (תיקון - התקשרות למימוש מטרות ציבוריות) בעד
הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון - ייצוג מינימלי לשני המינים ברשימת מועמדים לכנסת) נגד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - חובת מסירת הקלטת שיחת טלפון לצרכן) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור פרסום כפוי במענה הטלפוני) נגד
הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - זכאות להשתתפות בעלות מעון יום בתקופת חופשת הלידה) בעד
הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - תקופת לידה והורות לבן זוג של עובדת שילדה יותר מילד אחד) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - סיוע ליוצאים בשאלה) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי ביטוח מופחתים לסטודנטים) נגד
הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון - תגמול מחיה לאזרחים ותיקים) נגד
הצעת חוק הדרכונים (תיקון - מתן דרכון לעולה) בעד
הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון - התאמות לסטודנטית לאחר לידה) בעד
הצעת חוק חינוך חינם לילדים חולים (תיקון - הגדרת ילד חולה) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (פנייה טלפונית למוקד שירות לקוחות של בעל רישיון להפעלת קו שירות לאוטובוס) נגד
הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון - הרכב הוועדה לבחירת שופטים) נגד
הצעת חוק זכויות מבצעים ומשדרים (תיקון - הגנה על זכויות מבצעים בגין יצירותיהם מקום המדינה) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (חיסיון עיתונאי) נגד
הצעת חוק הכנסת (תיקון - חוות דעת בעניין השלכות חקיקה על השוויון) נגד
הצעת חוק מתן שירות בשפה הערבית בגופים ציבוריים ובגופים מסחריים נגד
הצעת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי) (תיקון - שינוי הגדרת עובד) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מוסד הפועל לטובת מדינת ישראל) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - הדגשת המחיר הכולל בפרסומות) נגד
הצעת חוק רפורמה בתקופת הלידה וההורות (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק סיוע לבוגרי מסגרת השמה חוץ ביתית נגד
טיוטת חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס') בעד
הצעת חוק לימוד חובה (תיקון - טיולים שנתיים חינם מכיתה א' עד י"ב) נגד
הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - העברת כספי פיקדון שלא נוצלו לחשבון הבנק של הזכאי) נגד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במכון למחקר ביולוגי במשרד ראש הממשלה בעד
הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון - הוספת נטייה מינית וזהות מגדרית כאיסור הפליה) נגד
הצעת חוק הכשרות לאנשי מקצוע בתחום החינוך בנושא מגדר ונטייה מינית נגד
הצעת חוק איסור אלימות בספורט (תיקון - איסור התבטאות גזענית מטעמים של זהות מגדרית או נטייה מינית) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (הרשאה אישית לבעל תואר שני או שלישי ברוקחות קלינית) בעד
הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - סכום מענק שחרור) בעד
טיוטת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון מס') (תיקונים שונים) בעד
הצעת חוק המשטרה (תיקון - התיישנות עבירות) נגד
הרשאות לפי חוק נכסי מדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במשטרת ישראל בעד
טיוטת חוק רואי חשבון (תיקון מס') (שינויים בדין המשמעתי והוראות שונות) בעד
הצעת חוק העונשין (תיקון - עבירת ביזה) נגד
הצעת חוק העונשין (תיקון - הרחבת הגדרת הגזענות) נגד
הצעת חוק הבוררות (תיקון - ערעור לפני בורר) בעד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - דיור בהישג יד) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור גביית עמלה בעסקה שבוצעה באמצעות האינטרנט) נגד
הצעת חוק שכר מינימום (תיקון - שכר מינימום למאבטחים חמושים) נגד
הצעת חוק הרשויות המקומיות (פיקוח על מחיר קייטנה ציבורית) בעד
הצעת חוק למניעת מפגעים (תיקון - מניעת רעש ממערכת כריזה בבית תפילה) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת חבישת קסדת מגן ברכיבה על אופנוע או קטנוע) נגד
הצעת חוק חניה לנכים (תיקון - הקצאת מקום חניה לנכה סמוך למקום מגוריו) בעד
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - שמירת זכאות לביטוח בריאות לשוהים מחוץ לישראל) נגד
הצעת חוק הכרה באדם התלוי לחלוטין בעזרת הזולת לעניין זכאות לסיעוד (תיקוני חקיקה) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (היתר ייצוא של קנאביס רפואי) בעד
הצעת חוק שיפוט בתי דין דתיים (בוררות) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - חזקת שמירת הדין בייצור מוצר מן החי) נגד
הצעת חוק יישוב סכסוכי עבודה (תיקון - איסור שביתה ללא הודעה מראש) נגד
הצעת חוק דמי מחלה (תיקון - ניכוי ימי מחלה) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - התאמת קצבת הסיעוד להעלאת שכר המינימום) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - העלאת גיל פטור מתשלום לביטוח לאומי לתלמיד במוסד לימודי לפני גיוסו לצה"ל) בעד
טיוטת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס') (חממות טכנולוגיות וחברות הזנק) בעד
הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון - מסירת מידע להורים החיים בנפרד) נגד
הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - העמדת סיוע לחבר הכנסת שהטיל עליו הנשיא להרכיב ממשלה) בעד
הצעת חוק כהונתם של ראשי גופים ביטחוניים נגד
הצעת חוק לוויה ממלכתית נגד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בעד
הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון - מתן שירות טלפוני חינם על ידי תאגיד בנקאי) נגד
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון - סגן ראש רשות ברשות מעורבת) בעד
הצעת חוק חסימת קו טלפון של ספק שירותי מין בעד
הצעת חוק חסימת גישה לקווי טלפון המשמשים לפרסום ומסירת מידע בדבר זנות בעד
הצעת חוק המכינות הקדם-צבאיות (תיקון - הכרה בצעירים עם מוגבלות כחניכי מכינות) בעד
נוהל הגנה משפטית והשתתפות בהוצאות משפטיות לנושאי משרה ועובדי מדינה - תיקון החלטת ממשלה בעד
הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 68) (הוראות שונות) בעד
הצעת חוק החברות (תיקון - הקמת ועדה לבחירת דירקטורים חיצוניים בחברות ציבוריות) נגד
הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון - נפגעי עבירות מין) בעד
הצעת חוק להגבלת הריסה וענישה על בנייה בלתי חוקית במגזר הערבי (הוראת שעה) נגד
הצעת חוק פיצוי נפגעי אסון טבע נגד
הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון - הכנסות סוכן ביטוח שהוא חבר קיבוץ) נגד
הצעת חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (תיקון - תשלום שכר עבודה לעובד שנעדר עקב סגירת מוסד הלימוד של ילדו) נגד
הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון - הקמת ועדת חריגים לנפגעי פעולות איבה שהתרחשו מחוץ לישראל) בעד
הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון - סיוע משפטי למבקשים להירשם כארמים) (הוראת שעה) בעד
הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון - הכשרת חוקרי וחוקרות עבירות מין, מתורגמנים ויומנאים) נגד
הצעת חוק מסירת מידע על קטין או על בן משפחתו ושיתוף במידע (הוראת שעה) בעד
הצעת חוק הגבלת פרסומים (גופים ציבוריים) (תיקון - הגבלה על פרסום שאינו לתועלת הציבור) נגד
הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון - ציון ועדכון שמות מוטבים) נגד
הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון - ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית במכרזים הממשלתיים בתחום ההיי טק) נגד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה ברשות המסים בעד
הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון - התאמת ימי ההיעדרות למספר הילדים) נגד
הצעת חוק עובדים זרים (תיקון - הגנה על עובדים זרים מפני ניצול ועבירות חמורות) בעד
הצעת חוק לימוד חובה (תיקון - הגבלת מספר התלמידים בכיתה בבתי הספר) נגד
הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - תשלום כספי הפקדון לחיילים בודדים) בעד
הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - התקשרות להענקת זכויות במקרקעין ביישוב מיעוטים עם מי שנבצר ממנו להשלים את שירותו הצבאי) בעד
הצעת חוק שירות המילואים (תיקון - משרת מילואים פעיל) נגד
הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - חובת מינוי ממלא מקום ראש הממשלה) נגד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור הצמדת פרסומת לרכב) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - פיצוי על איחור טכנאי בעת התקנה או הסרה של טובין) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודות העיריות (הסדרת מבנים לתנועות נוער) נגד
הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון - קביעת טעם הומוניטרי מיוחד לשם איחוד משפחות) נגד
הצעת חוק להעלאת המודעות למניעת עישון נגד
הצעת חוק שירות המילואים (תיקון - מטרת שירות המילואים) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (עתירות אסיר - ערעור בזכות) נגד
הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - מסירת הודעה בעבירות תעבורה ובעבירות קנס לכתובת הנמען הרשומה במרשם האוכלוסין) נגד
הצעת חוק המפלגות (תיקון - איסור תרומה על ידי שדלן) נגד
הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון - תנאי סף להשתתפות במכרז) נגד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - עוסק שאינו ספק) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - שקיפות תשלומים קבועים בעסקה מתמשכת) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - מניין שהות בישראל לעניין תושבות) בעד
טיוטת חוק לביטול פקודת העיתונות בעד
הצעת חוק הגליל (תיקון - הארכת הסובסידיה לייצור ביצי מאכל ופטימים) בעד
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - חיזוק הרפואה הציבורית) נגד
הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון - מימון הגנה על חיילים וקצינים שהוגש נגדם כתב אישום עקב פקודות שביצעו או שנתנו) נגד
טיוטת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (הפיכת הוראת השעה להוראת קבע ותיקונים נוספים) (תיקון מס') בעד
טיוטת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס') בעד
טיוטת חוק הסרת תוכן המהווה עבירה מרשת האינטרנט בעד
הצעת חוק יסודות המשפט (תיקון - עקרונות המשפט העברי) בעד
הצעת חוק העונשין (תיקון - הכנת פרסום בדבר שירותי זנות) נגד
הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון - הנחת הדוח בחלקים) נגד
הצעת חוק ממשל זמין בעד
הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור ממס להשכרה למגורים באמצעות מלכ"ר) בעד
טיוטת חוק המסים (מעמד משרדי רשות המסים כתחנות משטרה לעניין סמכויות חקירה, עיכוב, מעצר ושחרור) בעד
הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון - הצבת דגל באירוע ציבורי) בעד
הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - הכנסות שלא יחושבו לצורך קבלת גמלת הבטחת הכנסה) נגד
הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון - חינוך ערבי) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (תשלום דמי חניה לפי שעה) נגד
טיוטת חוק חניה לנכים (מס' 6) (חניה במקום שיועד לרכב נכה מסוים) בעד
הצעת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון - צמצום מספר תאגידי המים והביוב) בעד
הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - דואר זבל) בעד
הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - משיכת כספי הפיקדון לחיילים משוחררים שנקלעו לבעיות כלכליות) בעד
הרשאות לפי חוק נכסי מדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה בשירות הביטחון הכללי בעד
טיוטת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון - ביטול מסלול ההכרה במכללות חוץ - תקציביות) בעד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה ברשות שוק ההון ביטוח וחיסכון בעד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר בעד
הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון - בחינת סבירות פעולות מבטח, העברת נטל ועיצום כספי) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - שובר זיכוי בכרטיס מגנטי) נגד
הצעת חוק תרומת זרע בעד
הצעת חוק חובת החזקת תכשיר אפינפרין במקומות ציבוריים בעד
הצעת חוק שירות לאומי-אזרחי (תיקון - איסור מימון מדינה זרה) בעד
הרשאות לפי חוק נכסי מדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה ברשות הארצית לכבאות והצלה בעד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במשרד לביטחון הפנים בעד
הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה (מינוי וכהונה) נגד
הצעת חוק לאשרור אמנת רומא נגד
הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון - פטור מארנונה לסטודנט) נגד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - חובת שידור והקלטת ישיבות, ניהול פרוטוקול ופרסומו) נגד
הצעת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון - עידוד השקעות זרות בישראל) בעד
הצעת חוק הטבות ברכישת דירה יד שנייה לזכאים לרכישת דירה בתכנית מחיר למשתכן שלא זכו בהגרלה נגד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - הצבת מכשיר שקילה במכר טובין לפי משקל) בעד
הצעת חוק עובדים זרים (תיקון - היתר להעסקת עובד זר חלופי בענף הסיעוד) נגד
הצעת חוק הזכות לעבודה בישיבה (תיקון - תנאי המאבטחים) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (פרסום דוחות מבקר עירייה) נגד
הצעת חוק לימוד מורשת עדות ישראל נגד
הצעת חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (תיקון - שוויון מגדרי בהשמעת יצירה ישראלית ברדיו האזורי) נגד
הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון - עיון חוזר בפטור מטעמי הכרה דתית שהושג במרמה) נגד
הצעת חוק גדר הביטחון נגד
טיוטת חוק הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול בעד
טיוטת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס') (חלוקת תיקים בין המשטרה לפרקליטות) בעד
הצעת חוק ההסגרה (תיקון - סייג להסגרת אזרח תושב ישראל) נגד
הצעת חוק האגודות העותומניות (רישום ופיקוח) נגד
הצעת חוק השמירה על המקומות הקדושים (תיקון - הבטחת פלורליזם דתי) נגד
הצעת חוק להיטל על תקבולים ממכירת סיגריות ומוצרי טבק והקמת קרן למניעת עישון נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (ערים קולטות עלייה) בעד
הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - הגדרת הכנסה) בעד
הצעת חוק חיוב הכשרה בתחום נפגעי תקיפה לבעלי תפקידים בעד
הצעת חוק זכות ערר על החלטה בעניין רישוי מקצועות רפואיים (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - קרן לתמיכה בחיילים משוחררים בודדים) בעד
טיוטת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - התיישנות) בעד
הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - הגבלת משך זמן החקירה המשטרתית וטיפול התביעה בתיק החקירה עד להגשת כתב אישום) בעד
הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - משך החקירה) בעד
הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - ביטול האפשרות לצוות על עיכוב יציאה מהארץ בגין חוב כספי נמוך) בעד
הצעת חוק העונשין (תיקון - הרחבת הגדרת בן משפחה לעניין התיישנות עבירות מין במשפחה) בעד
הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון - אישור נוהל הגשת בקשות תמיכה) נגד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - הגנה על צרכנים שאינם דוברי עברית) נגד
הצעת חוק המרכז למורשת הערבים בישראל נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (החלת חובת הדלקת פנסים בכבישים בינעירוניים בתקופה שבה חל שעון חורף) נגד
הצעת חוק שירות המילואים (תיקון - זכויות עובד שבן זוגו משרת שירות מילואים בנסיבות חירום) בעד
טיוטת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - חיפוש בגוף ונטילת אמצעי זיהוי) (אמצעי זיהוי ביומטריים) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (הסרת חיסיון) בעד
הצעת חוק פיקוח על רווחי שיווק בתוצרת חקלאית נגד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במשרד ראש הממשלה, ארכיון המדינה ולשכת העיתונות הממשלתית בעד
טיוטת חוק לתיקון פקודת הראיות (תיקון מס') (ראיות חסויות וערעור על החלטות ביניים) בעד
הצעת חוק ההסדרה בעד
הצעת חוק להסדרת התיישבות ביהודה והשומרון בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת הבנקאות (עמלת פירעון מוקדם) נגד
הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - זכות להיעדר מעבודה בעת שירות מילואים של בן הזוג) בעד
הצעת חוק קביעת מועדי בחינות (אי קיום בחינות במועדים מסוימים) (תיקוני חקיקה) נגד
הצעת חוק סיוע למוסדות התרבות והאמנות בנצרת נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (משך זמן חניה בחניון שגבה דמי חניה כוללים בעד יום) נגד
הצעת חוק למניעת מפגעים (תיקון - איסור שימוש במערכת כריזה בבתי תפילה) בעד
הצעת חוק זכויות החולה (תיקון - נגישות מוסד רפואי לדוברי שפות זרות) נגד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי''א-1951 - לנושאי משרה בכנסת בעד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במשרד החוץ בעד
טיוטת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס') (תיקונים שונים) בעד
טיוטת חוק המאבק בטרור (תיקון מס' 1) בעד
טיוטת חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס') (קרנות סל) בעד
הצעת חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) (תיקון - הגנה על ילדים נפגעי עבירות מין או אלימות בעת מתן עדות בבתי המשפט) בעד
הצעת חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון - הוספת מוסדות חינוך) בעד
הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון - הגבלת דמי ניהול לעמית שסיים את עבודתו) נגד
הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון - הגבלה על השקעות בחברה שערכה הסדר חוב) נגד
הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - הרחבת הזכות לשעת היעדרות) בעד
הצעת חוק מעונות יום שיקומיים (תיקון - הרחבת גיל הזכאים) נגד
טיוטת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס') (הארכת משך הזכאות לגמלת סיעוד בתקופת אשפוז) בעד
הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון - העדפה בקבלה למוסדות להשכלה גבוהה לשכבות מצוקה) נגד
הצעת חוק לקביעת כמות מוכרת לצריכת מים במעונות סטודנטים (תיקוני חקיקה) נגד
הרשאות לפי חוק נכסי מדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים בעד
טיוטת חוק בנק ישראל (תיקון מס') (הוועדה ליציבות פיננסית) בעד
הצעת חוק הגנה על עובדים בעת אירוע אסון המוני נגד
הצעת חוק החזר הוצאות כספיות בגין עריכת נישואין אזרחיים בחו"ל נגד
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון - הצבעת שוהים במוסדות) בעד
הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון - ייצוג הולם למזרחים) נגד
הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - חובת סינון אתרים פוגעניים) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הגבלת סכום אגרת רישיון רכב) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (פטור מבחינות) בעד
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - ביטול מגבלת הטיפול הכפול לחולי פסוריאזיס) נגד
טיוטת חוק תיירות רפואית בעד
טיוטת חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס') בעד
הצעת חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון - צמצום ההתרבות של כלבים) בעד
טיוטת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון - שינויים במתכונת ההסמכה והוראות נוספות) בעד
טיוטת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - נתוני תקשורת) (תיקון מס') (תיקונים שונים) בעד
טיוטת חוק הפחתת תוספות פיגור שהתווספו על קנסות פליליים ומנהליים (הוראת שעה) בעד
טיוטת חוק התכנון והבניה (אכיפה) (תיקון מס') בעד
טיוטת חוק לימוד חובה (תיקון) בעד
הצעת חוק המתווכים במקרקעין (תיקון - הגבלת תקופת הבלעדיות לשלושה חודשים) בעד
הצעת חוק הקאדים (תיקון - כשירות מינוי קאדים ובחירתם) בעד
הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון - חידוש אוטומטי של הנחה בארנונה) בעד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - סמכות ועדה מקומית לאשר הגדלת אחוזי בנייה בשטחים המיועדים לתעסוקה) בעד
הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון - שלילת זכאות לקצבאות ופיצויים ממחבלים) בעד
טיוטת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס') בעד
הצעת חוק ביטוח פנסיוני לעובד (תיקוני חקיקה) נגד
הצעת חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון - ממונה בטיחות בענף הבניין) נגד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - הגבלת גביית עמלה בעסקת מכר מרחוק שעניינה רכישת כרטיס למופע) נגד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - ביטול עסקה באמצעי ההתקשרות) בעד
הצעת חוק המהנדסים והאדריכלים (תיקון - שינוי הרכב מועצת ההנדסה והאדריכלות) בעד
הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון - פיצוי לדוגמה בשל מעשה איבה) בעד
הצעת חוק שירותי רווחה (מענק הסתגלות לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות) (תיקון - זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות) בעד
הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון - שינוי הגיל לבקשת היתר לשהייה בישראל) נגד
הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון - הצבעה בבתי אבות) נגד
הצעת חוק חובת סימון ופיקוח על בעלי חיים בעד
הצעת חוק זכויות החולה (תיקון - איסור פעילות מסחרית בבית חולים) נגד
הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - השתתפות בהוצאות שכירות או בניית בית מכספי הפיקדון) בעד
הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - הארכת תקופת מימוש הזכאות לפיקדון) בעד
הצעת חוק עיטורי הוקרה לאזרחים שפעלו לטובת מדינת ישראל בעד
טיוטת חוק תקציב המדינה לשנים 2017 ו-2018 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה) בעד
טיוטת חוק-יסוד: תקציב המדינה לשנים 2017 עד 2018 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה) בעד
טיוטת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס') (מידע על חוב מזונות ותיקונים נוספים) בעד
הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון - רשם פניות) נגד
הצעת חוק תרומת ביציות (תיקון - תרומת ביציות בין בנות זוג) נגד
הצעת חוק הוקרה למשתתפים אזרחיים במערכות ישראל בעד
הצעת חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תיקון - פיקוח על מוצרי מזון לתינוקות) בעד
טיוטת חוק למניעת הסתננות (תיקוני חקיקה והוראת שעה) (תיקון מספר 1) בעד
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון - בחירות בבתי סוהר ובבתי מעצר) בעד
הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון - פרטי המפרט) בעד
הצעת חוק שירותי הסעד (תיקון - עשייה מקצועית מודעת עוני והקמת מרכזי מיצוי זכויות) בעד
הצעת חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (תיקון - אישור הוועדה) בעד
הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (הוראות שונות) בעד
טיוטת חוק לתיקון פקודת התעבורה [נוסח חדש] (תיקון מס' 118) בעד
הצעת חוק הסרת פרסום הסתה שהתפרסם ברשת החברתית המקוונת בעד
הצעת חוק מבקר מערכת הביטחון נגד
טיוטת חוק העונשין (החמרת העונש בגין עבירת לקוחו של קטין) בעד
טיוטת חוק ההוצאה לפועל (תיקון- מס') (מסלול מקוצר) בעד
הצעת חוק הגבלת אשראי ספקים למוסדות המדינה בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (עידוד הצמיחה לעסקים זעירים, קטנים ובינוניים) נגד
הצעת חוק התכנית הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 2015 ו-2016) (תיקון - התאמת כמויות תחליף חלב-אם לתינוקות) נגד
הצעת חוק הצבעה באמצעות תעודת חוגר (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק הקמת מערכת סולארית בבית משותף שהוקם במסגרת עסקת פינוי ובינוי נגד
הצעת חוק-יסוד: הזכות לדיור נגד
הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון - איסור משלוחים חיים לשחיטה) נגד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה בעד
הצעת חוק החולה הנוטה למות (תיקון - מוות במרשם רופא) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - קצבת נכות וקצבת שאירים) נגד
הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון - קביעת פקודות בעניין המלצה על מחיקת רישום פלילי וקיצור תקופת התיישנות של חיילים) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת המשטרה (העברת המחלקה לחקירת שוטרים למשרד מבקר המדינה וקביעת תקופת צינון) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מרחב מחיה לאסיר) נגד
הצעת חוק הממשלה (תיקון - ועדת שרים לענייני חקיקה) נגד
הצעת חוק שירותי תיירות (תיקון - חובת התקנת אינטרנט אלחוטי במיתקן תיירותי ללינה) נגד
הצעת חוק שירותי תיירות (תיקון - החמרת ענישה) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי פגיעה לעצמאי) נגד
הצעת חוק פיקוח על בתי ספר (תיקון - השעיית עובד שירות) בעד
הצעת חוק לימוד השפה העברית (עולים חדשים ועולים ותיקים) נגד
הצעת חוק הספורט (תיקון - מניעת תשלום כפל ביטוחים) בעד
הצעת חוק הספורט (תיקון - פטור ספורטאים מבוטחים) בעד
הצעת חוק מגן דוד אדום (תיקון - מידע בגין אשפוז) בעד
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - זכות למכשיר ניידות קלנועית) נגד
הצעת חוק הצמדת תשלומים לחיילים בודדים למדד המחירים לצרכן בעד
טיוטת חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים (תיקון מס' 5) בעד
טיוטת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס') (סמכות בית המשפט שלערעור) בעד
הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון - החלפת סעיף 25) בעד
הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - שופט אכיפה) נגד
הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון - הסדרת סוף שבוע ארוך) בעד
הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון - שינוי שבוע העבודה) בעד
הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - איסור פיטורים של עובד שהוא מפרנס יחיד ואשתו בהיריון) נגד
הצעת חוק מסי מכס ובלו (שינוי התעריף) (תיקון - שינוי התעריף למוצרי מזון) נגד
הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון - הנחה מארנונה לעסק קטן או בינוני הנמצא באזור בניית הרכבת הקלה בגוש דן) נגד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית במוסדות התכנון) נגד
טיוטת חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש] (תיקון) בעד
הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון - ביטול איסור הפרסום לגבי פרסום שנעשה בהסכמה) בעד
הצעת חוק אומנה לילדים (תיקון - הגנה מפני עיקולים בחשבון הבנק) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הגדלת התוספת לקצבת זקנה בעד ילדים) נגד
הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון - ועדת חריגים הומניטרית להעסקת עובדי סיעוד מעבר לתקופה המותרת) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מרכז שירות ארצי לעניין כרטיס רב-קו) בעד
הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון - זמן תשדירי פרסומת בשידורי רדיו) בעד
טיוטת חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (תיקוני חקיקה) בעד
טיוטת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון מס' 14) (מתן שירות ציבורי בלא המתנה בתור לאזרח ותיק שגילו מעל 80 שנים) בעד
טיוטת חוק האזרחות (תיקון מס') בעד
טיוטת חוק הקלה באמצעי משמעת המוטלים על בעלי מקצועות מוסדרים בעד
טיוטת חוק סדר הדין הפלילי [נוסח משולב] (תיקון מס') (עררים) בעד
הצעת חוק בתי המשפט (תיקון - הגדרת עבודת היועץ הפרלמנטרי כעבודה משפטית) נגד
הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון - דוח שנתי מטעם מדור נפגעי עבירות) נגד
הצעת חוק קביעת מועדים בערעור של ניצולי שואה (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון - ריבית על יתרת זכות) נגד
טיוטת חוק ניירות ערך (תיקון מס') (סופיות הסליקה במסלקות הבורסה) בעד
הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון - גמול והחזר הוצאות לעובד סיעה, מפלגה ויועץ פרלמנטרי) בעד
הצעת חוק הרשויות המקומיות (התאמת תקציב הרווחה) נגד
הצעת חוק ביטוח תאונות אישיות לתלמידים (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק הפעלת תחבורה ציבורית ביום המנוחה השבועי נגד
הצעת חוק שידורי טלוויזיה (כתוביות ושפת סימנים) (תיקון - החלת החוק על פרסומות שאורכן אינו עולה על חמש דקות) בעד
הצעת חוק הפחתת פליטות גזי חממה נגד
טיוטת חוק המאבק בתופעת השימוש בחומרים מסכנים (תיקון מס') בעד
הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון - איסור פרסום שמו של נפגע) בעד
הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון - שלילת אפוטרופסות מאדם שהורשע בעבירות מין ואלימות נגד ילדיו) נגד
הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון - הגבלות על סרבני גט במאסר כפייה) בעד
הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון - ביטוח סיעודי קבוצתי) (הוראת שעה) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה לבית מדרש ולישיבה) בעד
טיוטת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 3) בעד
הצעת חוק בטיחות מתקני משחקים והתקנת אמצעי הצללה בגני שעשועים נגד
הצעת חוק הסעד (טיפול במפגרים) (תיקון - בעל מוגבלות שכלית התפתחותית) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - חישוב דמי לידה לפי חצי שנה שקדמה ליום הקובע) בעד
הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון - זכות החלפת מתחזק מעלית) בעד
הצעת חוק המים (תיקון - הוספת מסגדים לשירותים ציבוריים שנקבעו לגביהם תעריפי מים מופחתים) נגד
הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון - איסור ניצול בעלי חיים למטרות הימורים) נגד
הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון - פרסום ושילוט בשפה הערבית) נגד
טיוטת חוק הדרכונים (תיקון מס' 7) בעד
טיוטת חוק לתיקון פקודת המשטרה [נוסח חדש] (תיקון) בעד
טיוטת חוק השכירות והשאילה (תיקון מס') בעד
הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכות אכיפה - מעצרים) (תיקון - מעצר מפרי צו הגנה) בעד
הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - ביטול הגבלת רישיון נהיגה) נגד
הצעת חוק הטבות לניצולי שואה (תיקון - ביטול ניכוי הקצבה החודשית לפי הסכם עם גרמניה) בעד
הצעת חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון - צווים לסגירת אתר בנייה) בעד
הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון - חובת המצאת פירוט בנוגע לחוב) נגד
הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון - מימון מוסדות חינוך מוכרים לא רשמיים) נגד
הצעת חוק ההתיישבות החקלאית (סייגים לשימוש בקרקע חקלאית ובמים) (תיקון - צמצום הפעולות המוגדרות כשימוש חורג) בעד
הצעת חוק הדרכה שיקומית לאדם עם עיוורון או לקות ראייה נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - העלאת קצבת זקנה) נגד
טיוטת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון מס' 30) (תיקון מס') בעד
טיוטת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה) (תיקון מס') בעד
הצעת חוק הגנת הסביבה (שימוש מושכל במשאבי הטבע - התרת שימוש חוזר במי דלוחין) נגד
הצעת חוק בתי המשפט (תיקון - בוררות חובה בתובענה כספית) בעד
הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון - תלונה של עובד משרד המבקר) בעד
הצעת חוק זכויות נפגעי עבירה (תיקון - זכאות בני משפחה) נגד
הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - מניעת עיקול כספי ערובה שהשתלמו למזכירות בית המשפט למטרות שחרור ממעצר) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת הנישואין והגירושין (רישום) (עבירה על סידור נישואין וגירושין) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס למענק כספי בשל הישג בתחרות ספורט) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור ממס למקבלי קצבת ילד נכה) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת האגודות השיתופיות (ביטול תיקון מס' 8) נגד
הצעת חוק הדואר (תיקון - תקופה מרבית למשלוח דבר דואר) נגד
הצעת חוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה) (תיקון - הקצאת שטחי מסחר לספרים בערבית) נגד
טיוטת חוק המכון הלאומי למצוינות בספורט (מכון וינגייט) בעד
הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון - הצמדת שכר הלימוד לשכר המינימום במשק) נגד
הצעת חוק לפיקוח על איכות המזון ולתזונה נכונה בצהרונים בעד
טיוטת חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (תיקון מס' 5) (מינוי קצין מוסמך לגופים המנויים בתוספת הרביעית לחוק) בעד
טיוטת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס') (ביטול ברירות קנס) בעד
הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - מחיקת רישום פלילי בהיעדר ראיות) נגד
הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון - סעיף נוקשות) נגד
הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון - איסור התניה בחוזה על פתיחת עסק או מתן שירות) בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון מס' 6) (סיוע ריאלי בשכר דירה) נגד
הצעת חוק השוואת תגמוליהם של נפגעי טרור פלילי לנפגעי טרור לאומני נגד
הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - ילד נעדר עוגן משפחתי) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - פטור לסטודנטים מתשלום דמי ביטוח לאומי) נגד
טיוטת חוק הביטוח הלאומי (תיקון סעיף 23) בעד
הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון - הגדלת היקף השידורים בשפה הערבית) נגד
הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון - חיזוק הקשר עם יהדות התפוצות) נגד
הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - שידורי חדשות בינלאומיים המופקים בישראל) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (תנאים לפטור מארנונה למוסד מתנדב) בעד
טיוטת חוק מס ערך מוסף (תיקון) בעד
טיוטת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) בעד
טיוטת חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רבייה) (תיקון) בעד
הצעת חוק נציבות ביקורת על מערך התביעה וייצוג המדינה בערכאות בעד
טיוטת חוק נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות בעד
טיוטת חוק הירושה (תיקון - הליך חלופי לסילוק חובות מן העיזבון) בעד
טיוטת חוק העונשין (תיקון מס') (הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה - תיקונים שונים) בעד
טיוטת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס') (דרכי ענישה - הוראת שעה) בעד
הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 19) בעד
הצעת חוק להבטחת דיור חלופי לתושבי גבעת עמל בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק סדר הדין הפלילי סמכויות אכיפה - המצאה, חיפוש ותפיסה בעד
הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון - פגיעה בכבוד דגל המדינה או סמלה) בעד
הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון - רישיון לישיבת ביקור של אמן-במה) בעד
טיוטת חוק הבטחת הכנסה (תכנית נסיונית - תיקון שיעור הניכוי למשפחות שבראשן הורה עצמאי) (תיקון מס') בעד
הצעת חוק המאבק בטרור בעד
הצעת חוק העונשין (תיקון - החמרת ענישה בעבירת הסתה לגזענות שנעברה בידי עובד הציבור) נגד
הצעת חוק איסור פרסום הפליה (תיקוני חקיקה) נגד
הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון - פיקוח אלקטרוני על אדם שהוצא כלפיו צו הגנה) נגד
הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון - הגדרת גוף פעיל בבחירות) בעד
הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון - קיצור משך זמן ההחלטה בערעור) נגד
הצעת חוק אחריות המדינה לשירותים ציבוריים והליכי הפרטה נגד
הצעת חוק חסכון פנסיוני לכל עובד נגד
הצעת חוק התכנון והבנייה (הוראת שעה) (תיקון - חובת מתן הקלה לתוספת דירות מגורים) בעד
הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - הודעת התנתקות משירות כהודעת סירוב לקבל פרסומות) בעד
הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של הגרלות והימורים בעד
הצעת חוק המועצה הישראלית לצרכנות (תיקון - ודאות תקציבית) נגד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור על נקיבת מחיר שלא ניתן לשלמו במעות שבמחזור) נגד
הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון - חישוב דמי מחלה בעת היעדרות לסירוגין של העובד ובן זוגו) בעד
טיוטת חוק לשמירה על בטיחות מעליות בעד
הצעת חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (תיקון - קדימות קונה בהחזר מס ערך מוסף) בעד
הצעת חוק שירותי הסעד (תיקון - הקמת מרכזים למיצוי זכויות) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - מענק פטירה בעד ילד נכה שנפטר) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - שיעור דמי פגיעה) נגד
הצעת חוק לידה בבית (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק לימוד חובה (תיקון - איסור תשלומים נלווים) נגד
הצעת חוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה) (תיקון - ביטול החוק) בעד
טיוטת חוק לבדיקת התאמה תעסוקתית במשטרה (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק זכות יוצרים (תיקון - רישיון לביצוע פומבי במקום בידור ציבורי) נגד
הצעת חוק העונשין (תיקון - שינוי הגדרת הגזענות) נגד
הצעת חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקון - רישום פלילי על עבירות טרור) בעד
הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון - הוראת שריון) נגד
הצעת חוק לקביעת מעמדם של בני זוג שבאו בברית הזוגיות נגד
הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון - הסדרת ייעוד השימוש במקווה טהרה) בעד
הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון - הגבלת דמי ניהול בקרנות הפנסיה) נגד
טיוטת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - סימון תוצרת חקלאית שיוצרה במדינת ישראל) נגד
הצעת חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (תיקון - סימון ביצים) נגד
הצעת חוק-יסוד: זכויות בעלי החיים נגד
הצעת חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון - קנס מוגדל בשל כלב משוטט שאינו מסורס או מעוקר) נגד
הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון - רישיון לזיווג או למכירה של כלבים וחתולים) נגד
הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון - איסור מלכודות דבק) נגד
הצעת חוק לימוד חובה (תיקון - הבטחת פיקוח פרלמנטרי על תשלומי הורים) נגד
הצעת חוק משק החשמל (תיקון - תשלומים מופחתים בעבור צריכת חשמל לשימוש ביתי) נגד
הצעת חוק השידור הציבורי (תיקון - ביטול החוק) נגד
טיוטת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - החלפת המונח "קצבת זקנה" במונח "קצבת אזרח ותיק") (תיקון מס') בעד
הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס') (העברת מסמך בדרך דיגיטלית) נגד
טיוטת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (שיפוט משמעתי של עצורים) (תיקון מס') בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (פסק דין פלילי של בית משפט צבאי כראיה בהליך אזרחי) בעד
הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - חייב משתף פעולה) נגד
הצעת חוק העונשין (תיקון - קביעת עונש מזערי והוראת שעה לעבירת החזקת נשק בלא רשות על פי דין) נגד
הצעת חוק העונשין (תיקון - הסתה להשתמטות נגד מי שמתנדב לשירות בכוח מזוין) בעד
הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון - חובת נימוק החלטה שלא להורות על מתן צו הגנה) נגד
הצעת חוק החלפת המונח בתי אב (תיקוני חקיקה) נגד
הצעת חוק-יסוד: זכויות חברתיות נגד
הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון - פיצויים לדוגמה בשל חוסר תום לב בבירור חבות תגמולי הביטוח) בעד
הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - הגבלות על כהונת שר ביותר ממשרד אחד) נגד
הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון - הגבלת גובה אגרת הנישואין) נגד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - חיבור לחשמל) (הוראת שעה) נגד
הצעת חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון - סגירת סניפים) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - שובר זיכוי) נגד
הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון - זכות לבחינה במועד מיוחד) בעד
הצעת חוק עידוד הצלת מזון בעד
הצעת חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים (תיקון - קבלת אדם לעבודה במוסד על ידי מי שאינו עובד המוסד) בעד
הצעת חוק כלי הירייה (תיקון - הגבלת גיל למתן רשיונות לכלי ירייה) בעד
הצעת חוק תעודת שחרור לחיילים משוחררים נגד
טיוטת חוק העונשין (תיקון מס') (עבודת שירות - בדיקות סמים) בעד
הצעת חוק העונשין (תיקון - החמרת הענישה לגבי קבלת שירותי זנות מקטין) בעד
הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון - הכרעה במחלוקות בין הורים בעניין הנתון לאפוטרופסותם) בעד
הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - הערכת שוויו של רכב מעוקל) בעד
הצעת חוק המתווכים במקרקעין (תיקון - אחריות לתשלום דמי תיווך) בעד
הצעת חוק קצבה ומשכורת מקופה ציבורית בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה לארכיון ציבורי) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - מחיר אחיד ברשתות השיווק) נגד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - מתן שירות טלפוני חינם על ידי תאגיד בנקאי) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - זכאות לדמי אבטלה ודמי לידה למי ששהה בשליחות מטעם גוף מוכר) בעד
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - תוספת שנתית לסל שירותי הבריאות) נגד
הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון - עיכוב פינוי חייב) נגד
הצעת חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (תיקון - פטור מאגרה בשל האטה ממהירות הנסיעה המותרת) נגד
הצעת חוק שירות אזרחי-ביטחוני (תיקוני חקיקה) נגד
הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור עריכת טיפולי המרה) נגד
הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון - קצבה ומשכורת מקופה ציבורית) נגד
טיוטת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי) (תיקון מס') בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - פיצוי עבור שירות מילואים לעצמאים) בעד
הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון - ארגון סטודנטים ארצי יציג) בעד
הצעת חוק הכשרות לאנשי מקצוע בתחום הבריאות בנושא מגדר ונטייה מינית נגד
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - הרחבת הזכאות לשירותים בתחום התפתחות הילד ולטיפולים פארא-רפואיים) נגד
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - רפואת שיניים לאנשים שמלאו להם 65 שנים) נגד
הצעת חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה (תיקון - קביעת תאריך עברי לציון יום הניצחון) בעד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים בעד
טיוטת חוק הבטחת הכנסה (תיקון מס') (תשלום גמלה לבני זוג - תיקונים שונים) בעד
טיוטת חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקונים שונים) בעד
טיוטת חוק לתיקון לפקודת הראיות (הודאת נאשם) (תיקון מס') בעד
הצעת חוק בתי המשפט (תיקון - תובענת תושב אזור עימות) בעד
הצעת חוק הסניגוריה הציבורית (תיקון - פיקוח על החזקה בבידוד או על החזקה באיפול תקשורתי) נגד
הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון - תשלום פיצוי מיוחד בביטוח סיעודי) בעד
הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון - הגדלת סכום הפיצוי בלא הוכחת נזק) נגד
הצעת חוק המרשם הפלילי ותקנת השבים (תיקון - קיצור תקופות התיישנות ומחיקה ומניעת השגת מידע בדרך לא הולמת) בעד
הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון - שירותי הובלת נפטרים) בעד
הצעת חוק הרבנות הראשית לישראל (תיקון - כשירות רב ראשי והרכב האסיפה הבוחרת) נגד
הצעת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון - הגבלת שכר טרחה של עורכי דין) בעד
טיוטת חוק נכי רדיפות הנאצים (תיקון מס. 21) בעד
הצעת חוק לטיפול בכתות פוגעניות בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תגמולים מוגדלים לעצמאי בשירות מילואים) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - זכאות להטבות לקטועי ידיים על פי הסכם הניידות) נגד
הצעת חוק המים (תיקון - פיקוח על תעריפי מים) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הארכת משך האור הירוק ברמזור להולכי רגל בקרבת בתי ספר ובתי אבות) נגד
הצעת חוק הרשויות המקומיות (גמול השתתפות בישיבות והחזר הוצאות לחברי מועצה) נגד
הצעת חוק אי נקיטת הליכים לפני מועדי ישראל (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק העונשין (תיקון - תקיפת עיתונאים) נגד
הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור ספסרות בכרטיסי מופעים) נגד
הצעת חוק יכולת הציבור לחוקק נגד
הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון - כשירות מיוחדת) נגד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - הוראות בעניין תכנית הטבות לצרכן) בעד
הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון - גמול עבודה ביום עבודה מקוצר) נגד
הצעת חוק ההנדסאים והטכנאים המוסמכים (תיקון - הוספת נציגי סטודנטים למועצת ההנדסאים והטכנאים המוסמכים) בעד
הצעת חוק הרשות לגיל הרך בעד
הצעת חוק התרבות והאמנות (תיקון - הקצאה שוויונית בתקציב לחברה הערבית) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - ביטוח שאירים לאלמן) נגד
הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - גמלת הבטחת הכנסה לקשיש) נגד
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - החזר דמי נסיעות והסעות לטיפולי אונקולוגיה ודיאליזה) נגד
הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 4) (תיקון) בעד
טיוטת חוק הכניסה לישראל (תיקון) (החמרת הענישה בעבירות הלנה והעסקה של שוהים בלתי חוקיים) בעד
טיוטת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס') בעד
הצעת חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) (תיקון - סידור חלוף ארעי) נגד
הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - חופשת אבהות) בעד
הצעת חוק חובת אזהרה בפרסום ושיווק טלפוני של הלוואה (תיקוני חקיקה) נגד
הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון - ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בדירקטוריונים) נגד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - מימון הריסת מבנה על חשבון המדינה) נגד
הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון - הנחה בארנונה לרופאים מתמחים בפריפריה) נגד
הצעת חוק האזרחות (תיקון - התאזרחותו של קטין אשר הוריו קיבלו אזרחות מכח חוק השבות) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (איסור עישון ברכב בקרבת קטין שטרם מלאו לו 16 שנים) נגד
טיוטת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 116) (הסדרת העיסוק בהתקנה ואחזקה של מונים למוניות, בהשכרת רכב וסמכויות פיקוח) בעד
הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 4) (תיקון - ביטול החוק) נגד
הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון - שוויון) נגד
טיוטת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס'... והוראת שעה) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - חובת נזילות למנפיק תו קנייה) נגד
הצעת חוק חופשת הסתגלות לעובד המשרת במילואים נגד
הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון - ניתוק חישוב עמלת ההפצה מדמי הניהול) בעד
הצעת חוק גיל פרישה (תיקון - הקדמת גיל הפרישה לעובדי הוראה) נגד
טיוטת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' והוראת שעה) (קידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המחקר והפיתוח) בעד
הצעת חוק חינוך לבריאות התלמיד נגד
הצעת חוק זיכרון השואה (תמיכה במוסדות הנצחה) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - קצבת תלויים בעד כל ילדי נכה) נגד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה ברשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית בעד
טיוטת חוק פינוי ובינוי (הסכם קדם-התקשרות) בעד
טיוטת חוק פינוי ובינוי (פיצויים) (תיקון מס') (פינוי בשל סירוב בלתי- סביר) בעד
טיוטת חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי בעד
טיוטת חוק סדר הדין הפלילי (ביטול קובלנה) (תיקון מס') בעד
הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - אי חיוב בריבית עקב שיהוי בביצוע הליכי הוצאה לפועל) בעד
הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון - כשרות בלבד ובית אוכל הפתוח בשבת) נגד
הצעת חוק הגנה על כספי ציבור (איסור מימון ומתן שירותים למאחזים בלתי מורשים) נגד
הצעת חוק מס קנייה (טובין ושירותים) (תיקון - פטור ממס על מכשירי טלפון סלולרי ומחשבי לוח) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (נקודת זיכוי ליחיד שסיים לימודי מקצוע) בעד
טיוטת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס') בעד
טיוטת חוק לתיאום אגרות בעד
טיוטת חוק ניירות ערך (תיקון מס') בעד
הצעת חוק הקמת יישוב עירוני חדש נגד
הצעת חוק שיקום שכונות דרום תל- אביב ותמריצים לפיזור גאוגרפי של מסתננים (הוראת שעה) נגד
טיוטת חוק הביטוח הלאומי (תיקון הגדרת לידה) (תיקון מס') בעד
טיוטת חוק הסדרת העיסוק בייצוג על ידי יועצי מס (תיקון מס') בעד
טיוטת חוק אזור סחר חופשי באילת (פטורים והנחות ממסים) (תיקון) (זיכוי ממס ליחיד להכנסה חייבת מיגיעה אישית) בעד
טיוטת חוק רשות הספנות והנמלים (תיקון והוראת שעה) (פטור ממס על כספים שיועדו להפקדה בקופת גמל מרכזית לקצבה) בעד
טיוטת חוק תעריפי תחבורה ציבורית בעד
הצעת חוק גיל פרישה (תיקון - הורה שכול) בעד
הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון - פשע שנאה) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - ייצוג בפני המוסד) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - עקרת בית לא תזדקק לתקופת אכשרה) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הכרה בפגיעה מתוך מניע גזעני בעבודה כתאונת עבודה) נגד
הצעת חוק חלוקת עודפי מזון הראוי למאכל אדם שלא נמכר נגד
הצעת חוק חלוקת אפודי מגן לתושבי ישראל נגד
הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון - ביטול כלובים בתעשיית הביצים) בעד
הצעת חוק להסדרת רעיית דבורים וייצור דבש בעד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה ברשות לשירות לאומי-אזרחי בעד
הצעת חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (תיקון - כללי שקיפות) בעד
טיוטת חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (תיקון) (הגברת השקיפות לגבי נתמך שעיקר מימונו מתרומות של ישויות מדיניות זרות) בעד
טיוטת חוק אמנת הבנק האסייתי להשקעות בתשתיות בעד
טיוטת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) (תיקון מס') בעד
טיוטת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס') בעד
הצעת חוק תובענות ייצוגיות (תיקון - הסדרי פשרה והסתלקות) בעד
הצעת חוק העונשין (תיקון - בעילה אסורה בהסכמה ומעשה סדום במסגרת הדרכה או ייעוץ של כהן דת) בעד
הצעת חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל) (תיקון - יום משאל עם - יום שבתון) נגד
הצעת חוק ביטוח פיקדונות בתאגיד בנקאי נגד
הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון - פטור לזוגות צעירים מארנונה) נגד
טיוטת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס') בעד
הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון - גיל עבודה בחופשת לימודים) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - העברה למענה אנושי בתפריט הראשון בעת התקשרות לעוסק) בעד
הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון - כרטיס קדימות) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - מועד תחילת הזכאות לגמלת סיעוד) נגד
הצעת חוק העברת הכנסות מהימורים לתמיכה במרכזי גמילה מהימורים נגד
הצעת חוק יום העלייה בעד
הצעת חוק איסור שימוש ברכב ממשלתי לשר וסגן שר ביום המנוחה השבועי ובחג נגד
טיוטת חוק להסדרת השימוש בכרטוס החכם בתחבורה הציבורית בעד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה בכנסת בעד
הצעת חוק פיצויים לבעלי זכות במקרקעין מועברים בעד
הצעת חוק הממשלה (תיקון - כללי אתיקה לחברי הממשלה) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (עונשין) בעד
הצעת חוק יום המנוחה השבועי בעד
הצעת חוק התקנים (תיקון - מעבדה מוסמכת לאישור ייבוא טובין) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (קרן לחלוקת כספים בעד נכסים של גופים ממשלתיים) נגד
טיוטת חוק קיזוז מסים (תיקון מס') בעד
הצעת חוק הענקת אזרחות כבוד לחללי מלחמת הקוממיות (תיקון - הענקת אזרחות ישראלית) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - חישוב דמי לידה של עובדת עצמאית) בעד
הצעת חוק ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת בעד
טיוטת חוק הדואר (תיקון מס') בעד
טיוטת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס') בעד
הצעת חוק המקרקעין (תיקון - התקנת אנטנה סלולרית) נגד
הצעת חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) (תיקון - תשלום מזונות לבגיר עם מוגבלות) נגד
הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון - הלוואה לדיור לאדם עם מוגבלות) בעד
הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון - חובת ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות) בעד
הצעת חוק פנסיה חובה לעצמאים בעד
הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון - הגבלות על קבלת מידע מדורש עבודה באמצעות קורות חיים) נגד
הצעת חוק זכאות לאבחון לקויות למידה לילדים ממשפחות מעוטות יכולת בעד
הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון - העלאת סכום המחיר הבסיסי) בעד
הצעת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון - פטור לתעריפי מים ממס ערך מוסף) נגד
הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - זכאות לגמלה למי שמצוי בהכשרה מקצועית) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הגבלת התקופה לבירור תביעה) נגד
הצעת חוק זכויות החולה (תיקון - הזכות למינוי מתורגמן רפואי) נגד
הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון - איסור פרסום שם חייל שמתקיימים חקירה או תחקיר בעניינו) בעד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במשרד לירושלים ומורשת בעד
הצעת חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות בעד
טיוטת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס') (שיעור מס החברות) בעד
טיוטת חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה (תיקון מס' 3) בעד
הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - ביטול הגבלת רשיון נהיגה) נגד
הצעת חוק הקאדים (תיקון - בחירת אישה לתפקיד קאדי) בעד
הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון - חופש הביטוי וחופש העיתונות) נגד
הצעת חוק-יסוד: שוויון האוכלוסייה הערבית נגד
טיוטת חוק הביטוח הלאומי (תחילת זכאות לגמלת סיעוד) נגד
הצעת חוק לעיגון מעמדם של בתי המשפט הצבאיים (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון - חובת יידוע על אלימות כלפי בן משפחה) נגד
הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון - ייצוג הולם לעולים חדשים) נגד
החלת דין רציפות על הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 28) (כריות ביטחון לקרנות פנסיה ותיקות) בעד
הצעת חוק זכויות הוריות (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון - בעל השפעה מהותית והוראות שונות) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (קיצור תקופת הפטור מתשלום ארנונה לבניין שנהרס או ניזוק וקביעת סכום מרבי לתשלום) בעד
הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון - גישה לספרייה של מוסד להשכלה גבוהה) נגד
הצעת חוק זכויות התלמיד (תיקון - איסור התניית זכות הלימוד בתשלום) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - השוואת קצבת נכות לשכר המינימום) נגד
הצעת חוק הרשות לוועדות ערר רפואיות נגד
הצעת חוק זכויות החולה (תיקון - זכות לנוכחות הורה בעת טיפול ביילוד) נגד
טיוטת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הוראת שעה) בעד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במשטרת ישראל בעד
טיוטת חוק החברות (תיקון מס') (ביטול האפשרות להקצות ניירות ערך למוכ"ז) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (ביטול העבירה של סירוב או הימנעות למלא שאלון) בעד
הצעת חוק חובת רישום סטנוגרמי בגופים ציבוריים נגד
הצעת חוק המחשבים (תיקון - הגדרת הטלפון החכם כמחשב) נגד
הצעת חוק סוכני חוץ בעד
הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון - שלילת סמכותו של בית המשפט העליון מלהתערב בהחלטת ועדת הבחירות המרכזית לעניין אישור או פסילת מועמד או רשימה מלהשתתף בבחירות) בעד
הצעת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון - קטין שביצע מעשה טרור) בעד
הצעת חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות (תיקון - טיפול נפשי לילדים נפגעי אלימות במשפחה) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תשלום מזערי ללומדים מחוץ לישראל) נגד
הצעת חוק הדרכונים (תיקון - יידוע מועד פקיעת תוקף הדרכון) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מניעת מגורי המבקר בתחום העירייה) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי סכומים שהוצאו לצורך טיפול בילד) נגד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - ביטול עסקה ברוכלות ועסקת מכר מרחוק) בעד
הצעת חוק הדואר (תיקון - פרטי חובה בהודעה בדבר משלוח דואר רשום) בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק הדואר (תיקון מס' 12) (רישום פרטי שולח על גבי דבר דואר רשום וציונם בהודעה) בעד
הצעת חוק למניעת מפגעים (תיקון - חגיגות ליל המימונה וליל ל"ג בעומר) בעד
הצעת חוק שימוש חוזר במים אפורים נגד
הצעת חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני (תיקון - הגבלות על יצוא ביטחוני לכוחות ביטחון שביצעו הפרות חמורות של זכויות אדם) נגד
טיוטת חוק שירות ביטחון (תיקון מס') בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק בתי המשפט (תיקון מס' 76) בעד
טיוטת חוק החברות (תיקון מס') בעד
הצעת חוק העונשין (תיקון - עבירת רצח) בעד
הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - הגבלת כהונת ראש הממשלה לשתי תקופות כהונה רצופות) נגד
טיוטת חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (תיקון מס' 4) בעד
הצעת חוק הקצאת קרקע לאכלוס ולאזורי תעסוקה ועיגון זכויות החקלאים בקרקע נגד
הצעת חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו (תיקון - הארכת התקופה להגשת בקשה לרישום פסק דין שניתן לפני יום התחילה) בעד
טיוטת חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 18) בעד
טיוטת חוק התכנון והבניה (תיקון מס') (הוראת שעה) בעד
הצעת חוק שירותי הסעד (תיקון - הגבלת מספר התיקים בטיפול עובד סוציאלי המטפל במשפחות) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הארכת תקופת זכאות לקצבה בעד ילד החולה בסוכרת נעורים) בעד
הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון - פגיעה מתוך מניע של גזענות) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (רישום סוג הדם ברישיון נהיגה) נגד
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - פטור מתשלום לקשיש מעל גיל 80 שמשתלמת לו גמלה להבטחת הכנסה) נגד
הצעת חוק דמי קיום הוגנים לחיילים בשירות סדיר נגד
טיוטת חוק השיפוט הצבאי (תיקון מס') (דיון בפני דן יחיד בעבירות של הכנסה, החזקה, מכירה או שימוש בחומר משכר) בעד
טיוטת חוק מוסר תשלומים לעסקים בעד
טיוטת חוק העונשין (תיקון מס') (הסתה לטרור) בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק חסיון חומר מודיעיני (תיקוני חקיקה) בעד
טיוטת חוק בתי המשפט (נוסח משולב) (תיקון מס' 78) בעד
טיוטת חוק סדר הדין הפלילי (עצור החשוד בעבירת ביטחון) (הוראת שעה) (תיקון - הארכת תוקף) בעד
טיוטת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (תיקון מס') בעד
טיוטת חוק מקרקעי ישראל (השגה על שומות מקרקעין) בעד
הצעת חוק הורים וילדיהם בעד
הצעת חוק הצהרת הון של בעלי תפקידים בכירים בשירות המדינה וברשויות המקומיות בעד
הצעת חוק הארכת תקופת זכות יוצרים בתקליט וזכויות מבצעים (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - מס בשיעור אפס על מוצרי מזון בסיסיים, תרופות והלבשה עליונה לילדים) נגד
הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - מס בשיעור אפס על תרופות) נגד
הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון - העדפה במכרזים לעסקים קטנים ובינוניים) בעד
הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון - ייצוג עסקים קטנים ובינוניים באזור פריפריה במכרז) נגד
טיוטת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים חוץ מוסדיים) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור מניעה מצרכן להביא למקום עסק מזון או שתייה מאותו סוג הנמכר במקום) בעד
טיוטת חוק שכר מינימום (העלאת שכר מינימום - הוראת שעה) (תיקון) בעד
הצעת חוק צער בעלי חיים (תיקון - אספקת מים לבעלי חיים משוטטים) נגד
הצעת חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים (תיקון - סמכות בית המשפט לאסור שימוש ברכב ששימש לנסיעה בחוף) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מאסר מינימום למי שהפקיר אדם שנפגע בתאונה) נגד
טיוטת חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים (פטור מבחינה) בעד
טיוטת חוק העונשין (תיקון מס') (עבירות המתה) בעד
טיוטת חוק חוק פיצויים לנפגעי תאונות דרכים (תיקון) בעד
הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - ביטול ריבית הפיגורים לחייב משלם) בעד
הצעת חוק שיווי זכויות האישה (תיקון - ייצוג הולם לנשים בכנסים ובהרצאות) נגד
הצעת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי) (תיקון - מענק לעצמאי בעד הכנסה מפוקחת) בעד
טיוטת חוק התכנון והבנייה (תיקון מס') בעד
הצעת חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון - פרסום מידע בדבר תאונות עבודה ומחלות מקצוע) נגד
הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - גמלה לתלמיד) בעד
הצעת חוק המועצה הארצית לביטחון תזונתי (תיקון - תקציב) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הרחבת מעגל הזכאים למענק לימודים) בעד
טיוטת חוק הפיקוח על מזון לבעלי חיים (תיקון) בעד
הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון - קורס דיאלוג רב תרבותי) נגד
הצעת חוק לימוד חובה (תיקון - הגבלת מספר התלמידים בכיתה בבית ספר יסודי) נגד
הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון - חובת לימוד עברית וערבית) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מתן הודעה בכתב לאסיר בדבר מתן שירותי דת) נגד
הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון - שירות בני ישיבות הסדר) נגד
טיוטת חוק הרשות השנייה (תיקון מס' 33) בעד
הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - מניעת עיקול מיטלטלין מבתי תפילה) בעד
הצעת חוק יישום עקרונות נאום בר-אילן נגד
הצעת חוק קיצור תקופת הצינון לבכירי מערכת הביטחון (תיקוני חקיקה) נגד
הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון - מניעת השתתפות בבחירות בשל היעדר ייצוג לבני שני המינים) נגד
הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון - אי-מתן אשרה ורישיון ישיבה לקורא לחרם על ישראל) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (חובת פרסום טפסים מקוונים) בעד
הצעת חוק הנצחת זכרם של קורבנות הטבח בכפר קאסם נגד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - תסקיר עובד סוציאלי) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הכרה בפגיעה מינית בעבודה כתאונת עבודה) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - השוואת זכויות אלמן ואלמנה) נגד
הצעת חוק הספורט (תיקון - מחיר קבוע לכרטיס לפעילות ספורט מאורגנת) נגד
הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - איסור קשירת חשבונית חודשית לכל מכשיר אלקטרוני או מוצר נלווה) נגד
טיוטת חוק לתיקון פקודת המשטרה (תיקון מס') בעד
טיוטת חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון-סמכות חיפוש לשוטר) בעד
הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון - הכרה אזרחית בהכשרות וקורסים צבאיים) בעד
טיוטת חוק העונשין (תיקון מס'...) (קביעת עונשי מינימום לעבירות יידוי אבנים) התשע"ו-2015 וטיוטת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס'...) (דרכי טיפול לאחר הרשעה) בעד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - סייגים להגבלת הספקת חשמל, מים וטלפון) נגד
הצעת חוק הספקת החשמל (הוראת שעה) (תיקון - הארכת תוקף) נגד
הצעת חוק חופשה שנתית (תיקון - הארכת תקופת החופשה לכל שנת עבודה אצל מעסיק) בעד
הצעת חוק פיקוח על מטפלים בחסרי ישע ובילדים נגד
החלת דין רציפות על הצעת חוק חובת התקשרות להורים והודעה על אי- הגעת ילד למוסד חינוך או למעון יום (תיקוני חקיקה) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - חובת יידוע מבוטחים) נגד
החלת דין רציפות על הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 112) בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 57) (הרשות והמועצה לשידורים מסחריים) בעד
הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות נגד
החלת דין רציפות על הצעת חוק זכויות החולה (תיקון מס' 9) (הסכמה לטיפול רפואי בשם קטין שהורהו מואשם בביצוע עבירת מין או אלימות כלפיו) בעד
טיוטת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס') בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק לתיקון תקנות ההגנה (שעת חירום) (ביטול תקנות) בעד
טיוטת חוק המאבק בטרור בעד
הצעת חוק שכירות הוגנת (הוראת שעה ותיקוני חקיקה) בעד
טיוטת חוק האזנת סתר (תיקון - האזנה למתקן לאיתור או מניעה של דליפת מידע ביטחוני) בעד
טיוטת חוק עסקים קטנים ובינוניים בישראל בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק הגבלת שימוש במקום לשם מניעת ביצוע עבירות (תיקון מס' 2) בעד
טיוטת חוק שחרור על תנאי ממאסר (תיקונים שונים) בעד
טיוטת חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה (הוראת שעה) (תיקון - דחיית תחילה) בעד
טיוטת חוק הביטוח הלאומי (תיקון סעיף 2א') בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות בעד
טיוטת חוק שירות אזרחי בעד
הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון - הגדרת המינוח כשר לעניין הטעיה) בעד
הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון - הבהרת מצג כשרותי אסור) בעד
טיוטת חוק הפסקת חברות של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר (תיקוני חקיקה) בעד
טיוטת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון - הפסקת חברות של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר) בעד
טיוטת חוק השידור הציבורי (תיקון מס'...) בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 16) (עדות קרובים) בעד
טיוטת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 62 - הוראת שעה) (תיקון) (חלוקת תיקים בענייני סמים) בעד
טיוטת חוק בתי המשפט (תיקון מס') (משמר בתי המשפט) בעד
הצעת חוק העונשין (תיקון - פנייה למוקד חירום והצלה בקריאת שווא לעזרה) בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 18) (צמצום סמכותו של בית המשפט להטיל את ההכרעה בעניינו של קטין על עובד סוציאלי וגורמים אחרים) בעד
הצעת חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם (תיקון - ביטול החוק) נגד
הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון - הנטל להוכחת תמיכה במאבק מזוין נגד מדינת ישראל) בעד
הצעת חוק הכנסת (תיקון - קביעת שכר חברי הכנסת בידי ועדה ציבורית) בעד
הצעת חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ-ישראל (תיקון - מעמד החטיבה להתיישבות) בעד
הצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון - פרסום לשון הרע ברשת האינטרנט) בעד
הצעת חוק מתן אפשרות להתקשרות עם גופים ציבוריים ותאגידים נותני שירות באמצעות דואר אלקטרוני בעד
הצעת חוק הרשות השנייה לטלויזיה ורדיו (תיקון - פיצול שידורים של בעל זיכיון לשידורי רדיו) בעד
הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון - שם המדינה) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (שידור ישיבות מועצה) נגד
הצעת חוק ייצוג הולם של יהודים בני המגזר החרדי בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק איסור הפליה מחמת משקל (תיקוני חקיקה) נגד
החלת דין רציפות על הצעת חוק הפיקוח על צעצועים מסוכנים בעד
הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון - איסור על התקשרות קבלנית להעסקת עובדים) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור על הכנסה מריבית המשולמת על כספי פיצויים לעיוור או לנכה) בעד
הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - מס בשיעור אפס על מוצרי מזון בסיסיים) נגד
החלת דין רציפות על הצעת חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג) בעד
טיוטת חוק לעידוד ההשקעה באנרגיות מתחדשות (פטור ממס על הכנסה ממכירת חשמל שהופק באמצעות שימוש באנרגיות מתחדשות) (הוראת שעה) בעד
טיוטת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס') בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק זכויות הדייר בדיור הציבורי (תיקון מס' 5) (מתן מידע לשוכר בדיור ציבורי) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - גמלת אבל) בעד
טיוטת חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה (תיקון) בעד
הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון - החמרת ענישה בגין התעללות בבעלי חיים) בעד
הצעת חוק ארוניות אחסון במוסדות חינוך נגד
החלת דין רציפות על הצעת חוק לעידוד מקצוע ההוראה נגד
החלת דין רציפות על הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 4 - הוראת שעה) (הכרה בלימודי תעודה) בעד
הצעת חוק כלי היריה (תיקון - כניסה למטווחים) בעד
טיוטת חוק הדין המשמעתי במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר (תיקוני חקיקה) בעד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במשרד האוצר - מינהל התכנון בעד
הצעת חוק שירות המילואים (תיקון - ביטוח פנסיוני) נגד
הצעת חוק ההתיישנות (תיקון - השעיית מרוץ תקופת ההתיישנות) בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון מס' 13) (היעדרות בשל מחלה קשה) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (רכיבה בטוחה על אופניים ואופניים עם מנוע עזר) בעד
הצעת חוק חינוך ממלכתי (מטרות החינוך הערבי) נגד
הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון כרטיס קדימות) נגד
החלת דין רציפות על הצעת חוק אומנה לילדים בעד
טיוטת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (תיקון מס') (הפיכת הוראת השעה להוראת קבע) בעד
הצעת חוק ההתיישנות (תיקון - השעיית מרוץ תקופת ההתיישנות) בעד
הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון - איסור הפליה מחמת מקום מגורים) בעד
הצעת חוק חופש המידע (תיקון - קרן קיימת לישראל) נגד
חוק הממשלה (תיקון - ועדת שרים לענייני חקיקה) נגד
החלת דין רציפות על הצעת החברות (תיקון מס' 25) (הסדרת ההחזקה והשימוש במאגר מידע על חברות) בעד
טיוטת חוק הסדרת הלוואות חוץ- בנקאיות (תיקון מס' 3) בעד
החלת דין רציפות על פרק ד' ועל סעיפים 43(ב) ו-46 בהצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי אבטלה לעצמאיים) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - ביטוח אבטלה לעובד עצמאי) נגד
הצעת חוק שירותי הסעד (תיקון - הקמת מרכזי מיצוי זכויות) נגד
הצעת חוק הספורט (תיקון - הקצאת כרטיסי נוער) נגד
החלת דין רציפות על הצעת חוק חניה לנכים (תיקון מס' 6) (חניה באזור המיועד לפריקה ולטעינה) בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 47) בעד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1959 - לנושאי משרה ברשות מקרקעי ישראל בעד
הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - הפטר לחייב) בעד
הצעת חוק ייצוג הולם לעובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק המאבק בשחיתות הציבורית (הרשעה בעבירה שיש עמה קלון) (תיקוני חקיקה) נגד
הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון - חובת שימוש במסמכים ממוחשבים) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - ביטול החרגת תאגידים בנקאיים וביטוחיים) נגד
הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון - ביטול החוק) נגד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - פיצול דירות) (הוראת שעה) בעד
הצעת חוק לחינוך נגד גזענות נגד
החלת דין רציפות על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 159) (הגבלת תשלום בעד טיפול בתביעה) בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 19) בעד
הצעת חוק הפרשנות (תיקון - הגדרת הפליה על רקע זהות מגדרית או נטייה מינית) נגד
הצעת חוק המזונות (הבטחת תשלום) (תיקון - החרגת הכנסה מעבודה או ממשלח יד ממבחן ההכנסה) נגד
החלת דין רציפות על הצעת חוק לקידום השקעות בחברות הפועלות בתחומי הטכנולוגיה העילית (היי-טק) (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - משלוח התראת תשלום לצרכן) של חה"כ יואל חסון (פ/344) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - משלוח התראת תשלום לצרכן) של חה"כ אורי מקלב ומשה גפני (פ/345) בעד
הצעת חוק איסור הפליה בדיור נגד
טיוטת חוק סדר הדין הפלילי (חקירת חשודים) (תיקון - חקירת חשוד בעבירת ביטחון) בעד
טיוטת חוק ההוצאה לפועל (הפטר לחייב מוגבל באמצעים) (הוראת שעה) בעד
טיוטת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון מס' 11) בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק הניקוז וההגנה מפני שיטפונות (תיקון מס' 7) בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס' 9) בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק לתיקון פקודת מסילות הברזל (מס' 8) בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק רישוי שירותים לרכב בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (מס' 23) עונשין, עיצום כספי וסמכויות פיקוח בעד