ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 19 באוקטובר 2015

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון - הכרה אזרחית בהכשרות וקורסים צבאיים) בעד
טיוטת חוק סמכויות לשם שמירה על ביטחון הציבור (תיקון-סמכות חיפוש לשוטר) בעד
טיוטת חוק לתיקון פקודת המשטרה (תיקון מס') בעד
הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - איסור קשירת חשבונית חודשית לכל מכשיר אלקטרוני או מוצר נלווה) נגד
הצעת חוק הספורט (תיקון - מחיר קבוע לכרטיס לפעילות ספורט מאורגנת) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - השוואת זכויות אלמן ואלמנה) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הכרה בפגיעה מינית בעבודה כתאונת עבודה) נגד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - תסקיר עובד סוציאלי) נגד
הצעת חוק הנצחת זכרם של קורבנות הטבח בכפר קאסם נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (חובת פרסום טפסים מקוונים) בעד
הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון - אי-מתן אשרה ורישיון ישיבה לקורא לחרם על ישראל) בעד
הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון - מניעת השתתפות בבחירות בשל היעדר ייצוג לבני שני המינים) נגד
הצעת חוק יישום עקרונות נאום בר-אילן נגד
הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - מניעת עיקול מיטלטלין מבתי תפילה) בעד
טיוטת חוק הרשות השנייה (תיקון מס' 33) בעד