ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 2 ביולי 2017

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במערך הסייבר הלאומי וברשות הלאומית להגנת הסייבר במשרד ראש הממשלה בעד
הצעת חוק שירות הקבע בצבא הגנה לישראל (חיילות בשירות קבע) (תיקון - מניעת פיטורים עקב טיפולי פוריות והפריה חוץ-גופית) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (חובת קביעת תקן כליאה) נגד
הצעת חוק להנצחת מורשת גוש קטיף וצפון השומרון (תיקון - הגדרת מוסד להשכלה גבוהה) בעד
הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון - שכר לימוד לסטודנטים בין- לאומיים) בעד
טיוטת חוק הגנת הצרכן (תיקון מס') (מכירה מיוחדת) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - מתן שירותים באולמי שמחות, גני אירועים ודיסקוטקים) בעד
הצעת חוק ייצוג הולם לדרוזים ולצ'רקסים (תיקוני חקיקה) בעד
טיוטת חוק סליקה אלקטרונית של שיקים (תיקון) בעד
הצעת חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל (תיקון - רוב מיוחס) בעד
הצעת חוק המפלגות (תיקון - מימון בחירות מקדימות למועמד שהוא נבחר הציבור) בעד
הצעת חוק חובת תשלום בשוברים בעד