ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 9 ביולי 2017

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
הצעת חוק השמירה על המקומות הקדושים (תיקון - הבטחת פלורליזם דתי) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי ביטוח מופחתים לסטודנטים) נגד
הצעת חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה) (תיקון - הארכת הוראות מעבר) בעד
הצעת חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (תיקון - הארכת ההטבות במס לאזור קו עימות דרומי) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (הגדרת צמח הקנבוס) נגד
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - החזר בעד שירותי בריאות ויידוע בדבר נציב קבילות) נגד
הצעת חוק הכרה ברישיונות מקצועיים על בסיס הנחיות האיחוד האירופי (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (חובת החזקת ערכת עזרה ראשונה ברכב מנועי) נגד
הצעת חוק לעידוד תחבורת אופניים נגד
הצעת חוק הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים (הוראת שעה) (תיקון - העברת הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים לאחריות משרד ראש הממשלה) נגד
הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון - הצבעת צוות אוויר) בעד
הצעת חוק הודעה מוקדמת לפיטורים ולהתפטרות (תיקון - הודעה מוקדמת במקרה של פטירת המעסיק או העובד) בעד
הצעת חוק מגבלות על השעיית עובדים בטרם הגשת כתב אישום בעד
טיוטת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון מס') (עיון בתיק הרשות וסודיות המידע) (הוראת שעה) בעד
הצעת חוק הגבלת מימון מפעלים מזהמים (תיקוני חקיקה) נגד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - הסדרת תחזוקת העירוב) בעד
הצעת חוק מתן שירות באמצעות דואר אלקטרוני בעד
הצעת חוק שירות המדינה (משמעת) (תיקון - הארכת תקופת ההתיישנות בהטרדות מיניות) בעד
טיוטת חוק לעידוד השקעות הון (תיקון מס') (עידוד בניית דירות מגורים להשכרה) בעד