ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 16 ביולי 2017

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מתן הודעה בכתב לאסיר בדבר מתן שירותי דת) נגד
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון - הצבעת שוהים במוסדות) בעד
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - סייג לזכאות למי שלקח חלק בפעילות טרור) בעד
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - החזר אגרת נסיעה באמבולנס) נגד
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - בחירה מבין נותני השירותים) נגד
הצעת חוק העיסוק באופטומטריה (תיקון - חובת מסירת תוצאות בדיקת ראייה ומרשם) בעד
הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון - הסדרת מקצוע הרנטגנאות והדימות) נגד
הצעת חוק לעידוד נסיעה שיתופית (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (איסור שימוש בטלפון נייד או באוזניות במעבר חציה) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (רכב העומד במקום המשמש את הציבור) בעד
הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון - הוספת שיעורי חינוך גופני) נגד
הצעת חוק לימוד חובה (תיקון - סיוע לתלמידים במימון טיולים שנתיים) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (עידוד נשים בעסקים) נגד
הצעת חוק גנים לאומיים, שמורות טבע, אתרים לאומיים ואתרי הנצחה (תיקון - הגדרת גן לאומי עירוני והגשת תכנית בנייה למטרות מגורים) בעד
הצעת חוק החומרים המסוכנים (תיקון - אחסנה וייבוא של אמוניה) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת הכלבת (בידוד בעלי חיים) בעד
הצעת חוק להסדרת המגורים בשטחי מרעה בעד
הצעת חוק עידוד השתתפות בקורס הכנה לנישואין נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי ביטוח מופחתים למעסיק קולט עלייה) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - נכה שהגיע לגיל פרישה) נגד
הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - חופש בבחירת שעת הורות) נגד
הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון - בן זוג לומד) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (קרן חברתית להשקעות במקרקעין) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי הוצאות הנפקה) בעד
הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון - ביטול עמלת פירעון מוקדם והגדלת התחרות) בעד
הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון - סמכות בין לאומית בתביעת גירושין של אישה יהודייה) נגד
הצעת חוק פתיחת קבר של קטין יוצא תימן, המזרח או הבלקן לצורך ביצוע בדיקה גנטית לקשרי משפחה בעד
הצעת חוק-יסוד: ירושלים בירת ישראל (תיקון - רוב מיוחס) בעד
הצעת חוק המפלגות (תיקון - מימון בחירות מקדימות למועמד שהוא נבחר הציבור) בעד
הצעת חוק החברות (תיקון - עסק חברתי) בעד
הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור אספקה ורכישת משקה משכר בעבור קטין) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (ענישה על עבירה חוזרת של סחר בסם והחמרת ענישה בעבירת הדחת קטינים לסמים מסוכנים) נגד
הצעת חוק איסור צריכת זנות ומתן סיוע לשורדות זנות בעד
הצעת חוק המאבק הלאומי בצריכת זנות, ומתן סיוע לשורדות זנות בעד
הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון - פיקוח אלקטרוני על אדם שהוצא כנגדו צו הגנה) בעד
טיוטת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון מס') בעד
טיוטת חוק זכות יוצרים (תיקון מס') בעד
טיוטת חוק הסניגוריה הציבורית (תיקון מס') (הסתייעות במומחה לצורך ניהול הייצוג המשפטי) בעד
טיוטת חוק המאבק בטרור (תיקון מס'2) (הכרזה בישראל על ארגון טרור או על פעיל טרור בשל הכרזה מחוץ לישראל) בעד