ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 5 בנובמבר 2017

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
הרשאות לפי חוק נכסי מדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה ברשות הארצית לכבאות והצלה בעד
טיוטת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון מס') (מינוי יועצים משפטיים למשרדי הממשלה) בעד
הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון - מינוי יועצים משפטיים של משרדים) בעד
הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור פרסום מודעות גיוס לזנות) בעד
הצעת חוק המרכז לגביית קנסות, אגרות והוצאות (תיקון - פיצויים שהוטלו על ידי בית משפט צבאי) בעד
הצעת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (תיקון - עבירת אלימות במשפחה) נגד
הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - איסור המלצה או חוות דעת של רשות חוקרת) בעד
הצעת חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם (תיקון - פיצויים ללא הוכחת נזק) בעד
הצעת חוק להצלת ירושלים כעיר בירה יהודית ודמוקרטית נגד
טיוטת חוק אמנות הבנקים הבינלאומיים לפיתוח (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - אסדרת ערוצים ייעודים) בעד
הצעת חוק סיוע לצעירים חסרי עורף משפחתי נגד
טיוטת חוק הביטוח הלאומי (ביטול ועדה ארצית בסיעוד) בעד
טיוטת חוק גביית אגרות בעד בחינות בגרות והנפקת מסמכים נלווים בעד
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - תחרות הוגנת ומבוקרת בין קופות החולים) בעד
טיוטת חוק לתיקון פקודת המשטרה (מס') (אירוע חירום אזרחי) בעד