ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 1 בנובמבר 2015

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
טיוטת חוק לתיקון פקודת רופאי השיניים (פטור מבחינה) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מאסר מינימום למי שהפקיר אדם שנפגע בתאונה) נגד
הצעת חוק איסור נהיגה ברכב בחוף הים (תיקון - סמכות בית המשפט לאסור שימוש ברכב ששימש לנסיעה בחוף) בעד
הצעת חוק צער בעלי חיים (תיקון - אספקת מים לבעלי חיים משוטטים) נגד
טיוטת חוק שכר מינימום (העלאת שכר מינימום - הוראת שעה) (תיקון) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור מניעה מצרכן להביא למקום עסק מזון או שתייה מאותו סוג הנמכר במקום) בעד
טיוטת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (שירותים פיננסיים חוץ מוסדיים) בעד
הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון - ייצוג עסקים קטנים ובינוניים באזור פריפריה במכרז) נגד
הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון - העדפה במכרזים לעסקים קטנים ובינוניים) בעד
הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - מס בשיעור אפס על תרופות) נגד
הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - מס בשיעור אפס על מוצרי מזון בסיסיים, תרופות והלבשה עליונה לילדים) נגד
הצעת חוק הארכת תקופת זכות יוצרים בתקליט וזכויות מבצעים (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק הצהרת הון של בעלי תפקידים בכירים בשירות המדינה וברשויות המקומיות בעד
הצעת חוק הורים וילדיהם בעד
טיוטת חוק מקרקעי ישראל (השגה על שומות מקרקעין) בעד
טיוטת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (תיקון מס') בעד
טיוטת חוק סדר הדין הפלילי (עצור החשוד בעבירת ביטחון) (הוראת שעה) (תיקון - הארכת תוקף) בעד
טיוטת חוק בתי המשפט (נוסח משולב) (תיקון מס' 78) בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק חסיון חומר מודיעיני (תיקוני חקיקה) בעד
טיוטת חוק העונשין (תיקון מס') (הסתה לטרור) בעד
טיוטת חוק מוסר תשלומים לעסקים בעד