ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 9 בנובמבר 2015

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם
שרים שנעדרו מהישיבה

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - פטור מתשלום לקשיש מעל גיל 80 שמשתלמת לו גמלה להבטחת הכנסה) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (רישום סוג הדם ברישיון נהיגה) נגד
הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון - פגיעה מתוך מניע של גזענות) נגד
טיוטת חוק התכנון והבניה (תיקון מס') (הוראת שעה) בעד
טיוטת חוק התכנית להבראת כלכלת ישראל (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב והמדיניות הכלכלית לשנות הכספים 2003 ו-2004) (תיקון מס' 18) בעד
הצעת חוק לחלוקת חיסכון פנסיוני בין בני זוג שנפרדו (תיקון - הארכת התקופה להגשת בקשה לרישום פסק דין שניתן לפני יום התחילה) בעד
הצעת חוק הקצאת קרקע לאכלוס ולאזורי תעסוקה ועיגון זכויות החקלאים בקרקע נגד
טיוטת חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (תיקון מס' 4) בעד
הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - הגבלת כהונת ראש הממשלה לשתי תקופות כהונה רצופות) נגד
הצעת חוק העונשין (תיקון - עבירת רצח) בעד
הצעת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי) (תיקון - מענק לעצמאי בעד הכנסה מפוקחת) בעד