ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 22 בנובמבר 2015

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם
שרים שנעדרו מהישיבה

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
טיוטת חוק החברות (תיקון מס') בעד
הצעת חוק הפיקוח על יצוא ביטחוני (תיקון - הגבלות על יצוא ביטחוני לכוחות ביטחון שביצעו הפרות חמורות של זכויות אדם) נגד
הצעת חוק שימוש חוזר במים אפורים נגד
הצעת חוק למניעת מפגעים (תיקון - חגיגות ליל המימונה וליל ל"ג בעומר) בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק הדואר (תיקון מס' 12) (רישום פרטי שולח על גבי דבר דואר רשום וציונם בהודעה) בעד
הצעת חוק הדואר (תיקון - פרטי חובה בהודעה בדבר משלוח דואר רשום) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - ביטול עסקה ברוכלות ועסקת מכר מרחוק) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (ניכוי סכומים שהוצאו לצורך טיפול בילד) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (מניעת מגורי המבקר בתחום העירייה) נגד
הצעת חוק הדרכונים (תיקון - יידוע מועד פקיעת תוקף הדרכון) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תשלום מזערי ללומדים מחוץ לישראל) נגד
הצעת חוק סיוע לקטינים נפגעי עבירות מין או אלימות (תיקון - טיפול נפשי לילדים נפגעי אלימות במשפחה) נגד
הצעת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון - קטין שביצע מעשה טרור) בעד
הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון - שלילת סמכותו של בית המשפט העליון מלהתערב בהחלטת ועדת הבחירות המרכזית לעניין אישור או פסילת מועמד או רשימה מלהשתתף בבחירות) בעד
הצעת חוק סוכני חוץ בעד
הצעת חוק המחשבים (תיקון - הגדרת הטלפון החכם כמחשב) נגד
הצעת חוק חובת רישום סטנוגרמי בגופים ציבוריים נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (ביטול העבירה של סירוב או הימנעות למלא שאלון) בעד
טיוטת חוק החברות (תיקון מס') (ביטול האפשרות להקצות ניירות ערך למוכ"ז) בעד