ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 29 בנובמבר 2015

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במשטרת ישראל בעד
טיוטת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הוראת שעה) בעד
הצעת חוק זכויות החולה (תיקון - זכות לנוכחות הורה בעת טיפול ביילוד) נגד
הצעת חוק הרשות לוועדות ערר רפואיות נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - השוואת קצבת נכות לשכר המינימום) נגד
הצעת חוק זכויות התלמיד (תיקון - איסור התניית זכות הלימוד בתשלום) נגד
הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון - גישה לספרייה של מוסד להשכלה גבוהה) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (קיצור תקופת הפטור מתשלום ארנונה לבניין שנהרס או ניזוק וקביעת סכום מרבי לתשלום) בעד
הצעת חוק ההגבלים העסקיים (תיקון - בעל השפעה מהותית והוראות שונות) נגד
הצעת חוק זכויות הוריות (תיקוני חקיקה) בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון מס' 28) (כריות ביטחון לקרנות פנסיה ותיקות) בעד
הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון - ייצוג הולם לעולים חדשים) נגד
הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון - חובת יידוע על אלימות כלפי בן משפחה) נגד