ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 6 בדצמבר 2015

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם
שרים שנעדרו מהישיבה

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - תגמולים מוגדלים לעצמאי בשירות מילואים) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - פיצוי עבור שירות מילואים לעצמאים) בעד
הצעת חוק לעיגון מעמדם של בתי המשפט הצבאיים (תיקוני חקיקה) בעד
טיוטת חוק הביטוח הלאומי (תחילת זכאות לגמלת סיעוד) נגד
הצעת חוק-יסוד: שוויון האוכלוסייה הערבית נגד
הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון - חופש הביטוי וחופש העיתונות) נגד
הצעת חוק הקאדים (תיקון - בחירת אישה לתפקיד קאדי) בעד
הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - ביטול הגבלת רשיון נהיגה) נגד
טיוטת חוק הרשות הארצית לכבאות והצלה (תיקון מס' 3) בעד
טיוטת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס') (שיעור מס החברות) בעד
הצעת חוק שירותי רווחה לאנשים עם מוגבלות בעד
הצעת חוק זכאות לאבחון לקויות למידה לילדים ממשפחות מעוטות יכולת בעד
הצעת חוק פנסיה חובה לעצמאים בעד
הצעת חוק ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת בעד
הצעת חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (תיקון - כללי שקיפות) בעד
הצעת חוק הרשות לגיל הרך בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - ייצוג בפני המוסד) בעד
הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - מחיקת רישום פלילי בהיעדר ראיות) נגד