ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 13 בדצמבר 2015

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במשרד לירושלים ומורשת בעד
הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון - איסור פרסום שם חייל שמתקיימים חקירה או תחקיר בעניינו) בעד
הצעת חוק זכויות החולה (תיקון - הזכות למינוי מתורגמן רפואי) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הגבלת התקופה לבירור תביעה) נגד
הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - זכאות לגמלה למי שמצוי בהכשרה מקצועית) נגד
הצעת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון - פטור לתעריפי מים ממס ערך מוסף) נגד
הצעת חוק הדיור הציבורי (זכויות רכישה) (תיקון - העלאת סכום המחיר הבסיסי) בעד
הצעת חוק זכאות לאבחון לקויות למידה לילדים ממשפחות מעוטות יכולת בעד
הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון - הגבלות על קבלת מידע מדורש עבודה באמצעות קורות חיים) נגד
הצעת חוק פנסיה חובה לעצמאים בעד
הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון - חובת ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות) בעד
הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון - הלוואה לדיור לאדם עם מוגבלות) בעד
הצעת חוק לתיקון דיני המשפחה (מזונות) (תיקון - תשלום מזונות לבגיר עם מוגבלות) נגד
הצעת חוק המקרקעין (תיקון - התקנת אנטנה סלולרית) נגד
טיוטת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס') בעד