ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 20 בדצמבר 2015

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם
שרים שנעדרו מהישיבה

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
טיוטת חוק הביטוח הלאומי (תחילת זכאות לגמלת סיעוד) נגד
טיוטת חוק הדואר (תיקון מס') בעד
הצעת חוק ייצור חשמל מאנרגיה מתחדשת בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - חישוב דמי לידה של עובדת עצמאית) בעד
הצעת חוק הענקת אזרחות כבוד לחללי מלחמת הקוממיות (תיקון - הענקת אזרחות ישראלית) נגד
טיוטת חוק קיזוז מסים (תיקון מס') בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (קרן לחלוקת כספים בעד נכסים של גופים ממשלתיים) נגד
הצעת חוק התקנים (תיקון - מעבדה מוסמכת לאישור ייבוא טובין) בעד
הצעת חוק יום המנוחה השבועי בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת הסטטיסטיקה (עונשין) בעד
הצעת חוק הממשלה (תיקון - כללי אתיקה לחברי הממשלה) נגד
הצעת חוק פיצויים לבעלי זכות במקרקעין מועברים בעד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה בכנסת בעד