ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 27 בדצמבר 2015

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
טיוטת חוק להסדרת השימוש בכרטוס החכם בתחבורה הציבורית בעד
הצעת חוק איסור שימוש ברכב ממשלתי לשר וסגן שר ביום המנוחה השבועי ובחג נגד
הצעת חוק יום העלייה בעד
הצעת חוק העברת הכנסות מהימורים לתמיכה במרכזי גמילה מהימורים נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - מועד תחילת הזכאות לגמלת סיעוד) נגד
הצעת חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות (תיקון - כרטיס קדימות) נגד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - העברה למענה אנושי בתפריט הראשון בעת התקשרות לעוסק) בעד
הצעת חוק עבודת הנוער (תיקון - גיל עבודה בחופשת לימודים) בעד
טיוטת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון מס') בעד
הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון - פטור לזוגות צעירים מארנונה) נגד
הצעת חוק סדרי השלטון והמשפט (ביטול החלת המשפט, השיפוט והמינהל) (תיקון - יום משאל עם - יום שבתון) נגד
הצעת חוק העונשין (תיקון - בעילה אסורה בהסכמה ומעשה סדום במסגרת הדרכה או ייעוץ של כהן דת) בעד
הצעת חוק תובענות ייצוגיות (תיקון - הסדרי פשרה והסתלקות) בעד
טיוטת חוק שירות ביטחון (תיקון מס' 7 והוראת שעה) (שירות במשטרה ושירות מוכר) (תיקון מס') בעד
טיוטת חוק שירות ביטחון (הוראת שעה) (הצבת יוצאי צבא בשירות בתי הסוהר) (תיקון מס') בעד
טיוטת חוק אמנת הבנק האסייתי להשקעות בתשתיות בעד
טיוטת חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (תיקון) (הגברת השקיפות לגבי נתמך שעיקר מימונו מתרומות של ישויות מדיניות זרות) בעד
הצעת חוק חובת גילוי לגבי מי שנתמך על ידי ישות מדינית זרה (תיקון - כללי שקיפות) בעד