ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 24 בינואר 2016

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה ברשות הלאומית לחדשנות טכנולוגית בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - קצבת תלויים בעד כל ילדי נכה) נגד
הצעת חוק זיכרון השואה (תמיכה במוסדות הנצחה) נגד
הצעת חוק חינוך לבריאות התלמיד נגד
טיוטת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (תיקון מס' והוראת שעה) (קידום השקעות בחברות ציבוריות הפועלות בתחום המחקר והפיתוח) בעד
הצעת חוק גיל פרישה (תיקון - הקדמת גיל הפרישה לעובדי הוראה) נגד
הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון - ניתוק חישוב עמלת ההפצה מדמי הניהול) בעד
הצעת חוק חופשת הסתגלות לעובד המשרת במילואים נגד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - חובת נזילות למנפיק תו קנייה) נגד
טיוטת חוק למניעת הסתננות (עבירות ושיפוט) (תיקון מס'... והוראת שעה) בעד
הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון - שוויון) נגד