ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 31 בינואר 2016

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
הצעת חוק הרשות לפיתוח הנגב (תיקון מס' 4) (תיקון - ביטול החוק) נגד
טיוטת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 116) (הסדרת העיסוק בהתקנה ואחזקה של מונים למוניות, בהשכרת רכב וסמכויות פיקוח) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (איסור עישון ברכב בקרבת קטין שטרם מלאו לו 16 שנים) נגד
הצעת חוק האזרחות (תיקון - התאזרחותו של קטין אשר הוריו קיבלו אזרחות מכח חוק השבות) נגד
הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון - הנחה בארנונה לרופאים מתמחים בפריפריה) נגד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - מימון הריסת מבנה על חשבון המדינה) נגד
הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון - ייצוג הולם לאנשים עם מוגבלות בדירקטוריונים) נגד
הצעת חוק חובת אזהרה בפרסום ושיווק טלפוני של הלוואה (תיקוני חקיקה) נגד
הצעת חוק המקרקעין (חיזוק בתים משותפים מפני רעידות אדמה) (תיקון - סידור חלוף ארעי) נגד
טיוטת חוק טיפול בחולי נפש (תיקון מס') בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (עידוד נשים בעסקים) נגד