ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 21 בפברואר 2016

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם
שרים שנעדרו מהישיבה

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במשרד הרווחה והשירותים החברתיים בעד
הצעת חוק מעמד ותיקי מלחמת העולם השנייה (תיקון - קביעת תאריך עברי לציון יום הניצחון) בעד
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - רפואת שיניים לאנשים שמלאו להם 65 שנים) נגד
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - הרחבת הזכאות לשירותים בתחום התפתחות הילד ולטיפולים פארא-רפואיים) נגד
הצעת חוק הכשרות לאנשי מקצוע בתחום הבריאות בנושא מגדר ונטייה מינית נגד
הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון - ארגון סטודנטים ארצי יציג) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - פיצוי עבור שירות מילואים לעצמאים) בעד
טיוטת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי) (תיקון מס') בעד
הצעת חוק שירות המדינה (גמלאות) (תיקון - קצבה ומשכורת מקופה ציבורית) נגד
הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור עריכת טיפולי המרה) נגד