ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 28 בפברואר 2016

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
הצעת חוק כביש אגרה (כביש ארצי לישראל) (תיקון - פטור מאגרה בשל האטה ממהירות הנסיעה המותרת) נגד
הצעת חוק הלוואות לדיור (תיקון - עיכוב פינוי חייב) נגד
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - תוספת שנתית לסל שירותי הבריאות) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - זכאות לדמי אבטלה ודמי לידה למי ששהה בשליחות מטעם גוף מוכר) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - מתן שירות טלפוני חינם על ידי תאגיד בנקאי) נגד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - מחיר אחיד ברשתות השיווק) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה לארכיון ציבורי) בעד
הצעת חוק קצבה ומשכורת מקופה ציבורית בעד
הצעת חוק המתווכים במקרקעין (תיקון - אחריות לתשלום דמי תיווך) בעד
הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - הערכת שוויו של רכב מעוקל) בעד
הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון - הכרעה במחלוקות בין הורים בעניין הנתון לאפוטרופסותם) בעד
הצעת חוק העונשין (תיקון - החמרת הענישה לגבי קבלת שירותי זנות מקטין) בעד
טיוטת חוק העונשין (תיקון מס') (עבודת שירות - בדיקות סמים) בעד
הצעת חוק שירות אזרחי-ביטחוני (תיקוני חקיקה) נגד