ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 6 במרץ 2016

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם
שרים שנעדרו מהישיבה

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
הצעת חוק כלי הירייה (תיקון - הגבלת גיל למתן רשיונות לכלי ירייה) בעד
הצעת חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים (תיקון - קבלת אדם לעבודה במוסד על ידי מי שאינו עובד המוסד) בעד
הצעת חוק עידוד הצלת מזון בעד
הצעת חוק תעודת שחרור לחיילים משוחררים נגד
טיוטת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס') בעד
הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון - זכות לבחינה במועד מיוחד) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - שובר זיכוי) נגד
הצעת חוק הבנקאות (רישוי) (תיקון - סגירת סניפים) בעד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - חיבור לחשמל) (הוראת שעה) נגד
הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון - הגבלת גובה אגרת הנישואין) נגד
הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - הגבלות על כהונת שר ביותר ממשרד אחד) נגד
הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון - פיצויים לדוגמה בשל חוסר תום לב בבירור חבות תגמולי הביטוח) בעד
הצעת חוק-יסוד: זכויות חברתיות נגד
הצעת חוק החלפת המונח בתי אב (תיקוני חקיקה) נגד
הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון - חובת נימוק החלטה שלא להורות על מתן צו הגנה) נגד
הצעת חוק העונשין (תיקון - הסתה להשתמטות נגד מי שמתנדב לשירות בכוח מזוין) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (פסק דין פלילי של בית משפט צבאי כראיה בהליך אזרחי) בעד
טיוטת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - מעצרים) (שיפוט משמעתי של עצורים) (תיקון מס') בעד
הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון מס') (העברת מסמך בדרך דיגיטלית) נגד