ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 21 ביוני 2015

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
החלת דין רציפות על הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס' 159) (הגבלת תשלום בעד טיפול בתביעה) בעד
הצעת חוק לחינוך נגד גזענות נגד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - פיצול דירות) (הוראת שעה) בעד
הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון - ביטול החוק) נגד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - ביטול החרגת תאגידים בנקאיים וביטוחיים) נגד
הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון - חובת שימוש במסמכים ממוחשבים) בעד
הצעת חוק המאבק בשחיתות הציבורית (הרשעה בעבירה שיש עמה קלון) (תיקוני חקיקה) נגד
הצעת חוק ייצוג הולם לעובדים עם מוגבלות בגופים ציבוריים (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - הפטר לחייב) בעד