ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 20 במרץ 2016

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
הצעת חוק חובת אזהרה בפרסום ושיווק טלפוני של הלוואה (תיקוני חקיקה) נגד
טיוטת חוק לבדיקת התאמה תעסוקתית במשטרה (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק להגנת הספרות והסופרים בישראל (הוראת שעה) (תיקון - ביטול החוק) בעד
הצעת חוק לימוד חובה (תיקון - איסור תשלומים נלווים) נגד
הצעת חוק לידה בבית (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - שיעור דמי פגיעה) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - מענק פטירה בעד ילד נכה שנפטר) בעד
הצעת חוק שירותי הסעד (תיקון - הקמת מרכזים למיצוי זכויות) נגד
הצעת חוק המכר (דירות) (הבטחת השקעות של רוכשי דירות) (תיקון - קדימות קונה בהחזר מס ערך מוסף) בעד
טיוטת חוק לשמירה על בטיחות מעליות בעד
הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד) (תיקון - חישוב דמי מחלה בעת היעדרות לסירוגין של העובד ובן זוגו) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור על נקיבת מחיר שלא ניתן לשלמו במעות שבמחזור) נגד
הצעת חוק המועצה הישראלית לצרכנות (תיקון - ודאות תקציבית) נגד
הצעת חוק הגבלת הפרסומת והשיווק של הגרלות והימורים בעד
הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - הודעת התנתקות משירות כהודעת סירוב לקבל פרסומות) בעד
הצעת חוק התכנון והבנייה (הוראת שעה) (תיקון - חובת מתן הקלה לתוספת דירות מגורים) בעד
הצעת חוק חסכון פנסיוני לכל עובד נגד
הצעת חוק אחריות המדינה לשירותים ציבוריים והליכי הפרטה נגד
הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון - קיצור משך זמן ההחלטה בערעור) נגד
הצעת חוק מימון מפלגות (תיקון - הגדרת גוף פעיל בבחירות) בעד
הצעת חוק למניעת אלימות במשפחה (תיקון - פיקוח אלקטרוני על אדם שהוצא כלפיו צו הגנה) נגד
הצעת חוק איסור פרסום הפליה (תיקוני חקיקה) נגד
הצעת חוק העונשין (תיקון - החמרת ענישה בעבירת הסתה לגזענות שנעברה בידי עובד הציבור) נגד
הצעת חוק המאבק בטרור בעד
טיוטת חוק הבטחת הכנסה (תכנית נסיונית - תיקון שיעור הניכוי למשפחות שבראשן הורה עצמאי) (תיקון מס') בעד
הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון - רישיון לישיבת ביקור של אמן-במה) בעד
הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון - פגיעה בכבוד דגל המדינה או סמלה) בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק סדר הדין הפלילי סמכויות אכיפה - המצאה, חיפוש ותפיסה בעד