ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 27 במרץ 2016

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם
שרים שנעדרו מהישיבה

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
הצעת חוק להבטחת דיור חלופי לתושבי גבעת עמל בעד
הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 19) בעד
טיוטת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס') (דרכי ענישה - הוראת שעה) בעד
טיוטת חוק העונשין (תיקון מס') (הבניית שיקול הדעת השיפוטי בענישה - תיקונים שונים) בעד
טיוטת חוק הירושה (תיקון - הליך חלופי לסילוק חובות מן העיזבון) בעד
טיוטת חוק נציבות תלונות הציבור על מייצגי המדינה בערכאות בעד
הצעת חוק נציבות ביקורת על מערך התביעה וייצוג המדינה בערכאות בעד
טיוטת חוק איסור התערבות גנטית (שיבוט אדם ושינוי גנטי בתאי רבייה) (תיקון) בעד
טיוטת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) בעד
טיוטת חוק מס ערך מוסף (תיקון) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (תנאים לפטור מארנונה למוסד מתנדב) בעד