ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 22 במאי 2016

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם
שרים שנעדרו מהישיבה

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - שידורי חדשות בינלאומיים המופקים בישראל) בעד
הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון - חיזוק הקשר עם יהדות התפוצות) נגד
הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון - הגדלת היקף השידורים בשפה הערבית) נגד
טיוטת חוק הביטוח הלאומי (תיקון סעיף 23) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - פטור לסטודנטים מתשלום דמי ביטוח לאומי) נגד
הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - ילד נעדר עוגן משפחתי) בעד
הצעת חוק השוואת תגמוליהם של נפגעי טרור פלילי לנפגעי טרור לאומני נגד
הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון - איסור התניה בחוזה על פתיחת עסק או מתן שירות) בעד
הצעת חוק-יסוד: משק המדינה (תיקון - סעיף נוקשות) נגד
הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - מחיקת רישום פלילי בהיעדר ראיות) נגד
טיוטת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס') (ביטול ברירות קנס) בעד
טיוטת חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (תיקון מס' 5) (מינוי קצין מוסמך לגופים המנויים בתוספת הרביעית לחוק) בעד