ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 13 ביוני 2016

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
טיוטת חוק לתיקון פקודת המשטרה [נוסח חדש] (תיקון) בעד
טיוטת חוק הדרכונים (תיקון מס' 7) בעד
הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון - פרסום ושילוט בשפה הערבית) נגד
הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון - איסור ניצול בעלי חיים למטרות הימורים) נגד
הצעת חוק המים (תיקון - הוספת מסגדים לשירותים ציבוריים שנקבעו לגביהם תעריפי מים מופחתים) נגד
הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון - זכות החלפת מתחזק מעלית) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - חישוב דמי לידה לפי חצי שנה שקדמה ליום הקובע) בעד
הצעת חוק הסעד (טיפול במפגרים) (תיקון - בעל מוגבלות שכלית התפתחותית) בעד
הצעת חוק בטיחות מתקני משחקים והתקנת אמצעי הצללה בגני שעשועים נגד
טיוטת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) (תיקון מס' 3) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העירייה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה לבית מדרש ולישיבה) בעד
הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון - ביטוח סיעודי קבוצתי) (הוראת שעה) נגד
הצעת חוק בתי דין רבניים (קיום פסקי דין של גירושין) (תיקון - הגבלות על סרבני גט במאסר כפייה) בעד
הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון - שלילת אפוטרופסות מאדם שהורשע בעבירות מין ואלימות נגד ילדיו) נגד
הצעת חוק הגנת הפרטיות (תיקון - איסור פרסום שמו של נפגע) בעד