ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 26 ביוני 2016

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
הצעת חוק הורים וילדיהם בעד
טיוטת חוק להסדרת הביטחון בגופים ציבוריים (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק הרשות השנייה לטלוויזיה ורדיו (תיקון - זמן תשדירי פרסומת בשידורי רדיו) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מרכז שירות ארצי לעניין כרטיס רב-קו) בעד
הצעת חוק הכניסה לישראל (תיקון - ועדת חריגים הומניטרית להעסקת עובדי סיעוד מעבר לתקופה המותרת) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - הגדלת התוספת לקצבת זקנה בעד ילדים) נגד
הצעת חוק אומנה לילדים (תיקון - הגנה מפני עיקולים בחשבון הבנק) בעד
הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון - ביטול איסור הפרסום לגבי פרסום שנעשה בהסכמה) בעד
טיוטת חוק לתיקון פקודת ביטוח רכב מנועי [נוסח חדש] (תיקון) בעד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - ייצוג הולם לאוכלוסייה הערבית במוסדות התכנון) נגד
הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון - הנחה מארנונה לעסק קטן או בינוני הנמצא באזור בניית הרכבת הקלה בגוש דן) נגד
הצעת חוק מסי מכס ובלו (שינוי התעריף) (תיקון - שינוי התעריף למוצרי מזון) נגד
הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - איסור פיטורים של עובד שהוא מפרנס יחיד ואשתו בהיריון) נגד
הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון - שינוי שבוע העבודה) בעד
הצעת חוק שעות עבודה ומנוחה (תיקון - הסדרת סוף שבוע ארוך) בעד
הצעת חוק ההוצאה לפועל (תיקון - שופט אכיפה) נגד
הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון - החלפת סעיף 25) בעד
טיוטת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס') (סמכות בית המשפט שלערעור) בעד
טיוטת חוק הגנת כינויי מקור וציונים גאוגרפיים (תיקון מס' 5) בעד