ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 28 ביוני 2015

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1959 - לנושאי משרה ברשות מקרקעי ישראל בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק לתיקון פקודת בתי הסוהר (מס' 47) בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק חניה לנכים (תיקון מס' 6) (חניה באזור המיועד לפריקה ולטעינה) בעד
הצעת חוק הספורט (תיקון - הקצאת כרטיסי נוער) נגד
הצעת חוק שירותי הסעד (תיקון - הקמת מרכזי מיצוי זכויות) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - ביטוח אבטלה לעובד עצמאי) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי אבטלה לעצמאיים) בעד
החלת דין רציפות על פרק ד' ועל סעיפים 43(ב) ו-46 בהצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) בעד
טיוטת חוק הסדרת הלוואות חוץ- בנקאיות (תיקון מס' 3) בעד
החלת דין רציפות על הצעת החברות (תיקון מס' 25) (הסדרת ההחזקה והשימוש במאגר מידע על חברות) בעד
חוק הממשלה (תיקון - ועדת שרים לענייני חקיקה) נגד
הצעת חוק חופש המידע (תיקון - קרן קיימת לישראל) נגד
הצעת חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים (תיקון - איסור הפליה מחמת מקום מגורים) בעד