ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 17 ביולי 2016

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
הצעת חוק חופש המידע (תיקון - קרן קיימת לישראל) נגד
הצעת חוק מבקר מערכת הביטחון נגד
הצעת חוק הסרת פרסום הסתה שהתפרסם ברשת החברתית המקוונת בעד
טיוטת חוק לתיקון פקודת התעבורה [נוסח חדש] (תיקון מס' 118) בעד
הצעת חוק שירותי תעופה (פיצוי וסיוע בשל ביטול טיסה או שינוי בתנאיה) (הוראות שונות) בעד
הצעת חוק הסעה בטיחותית לילדים ולפעוטות עם מוגבלות (תיקון - אישור הוועדה) בעד
הצעת חוק שירותי הסעד (תיקון - עשייה מקצועית מודעת עוני והקמת מרכזי מיצוי זכויות) בעד
הצעת חוק המכר (דירות) (תיקון - פרטי המפרט) בעד
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון - בחירות בבתי סוהר ובבתי מעצר) בעד
טיוטת חוק למניעת הסתננות (תיקוני חקיקה והוראת שעה) (תיקון מספר 1) בעד
הצעת חוק פיקוח על מחירי מצרכים ושירותים (תיקון - פיקוח על מוצרי מזון לתינוקות) בעד
הצעת חוק הוקרה למשתתפים אזרחיים במערכות ישראל בעד
הצעת חוק תרומת ביציות (תיקון - תרומת ביציות בין בנות זוג) נגד
הצעת חוק רישוי עסקים (תיקון - רשם פניות) נגד
טיוטת חוק ההוצאה לפועל (תיקון מס') (מידע על חוב מזונות ותיקונים נוספים) בעד
טיוטת חוק-יסוד: תקציב המדינה לשנים 2017 עד 2018 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה) בעד
טיוטת חוק תקציב המדינה לשנים 2017 ו-2018 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה) בעד