ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 24 ביולי 2016

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה לארכיון ציבורי) בעד
הצעת חוק עיטורי הוקרה לאזרחים שפעלו לטובת מדינת ישראל בעד
הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - הארכת תקופת מימוש הזכאות לפיקדון) בעד
הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - השתתפות בהוצאות שכירות או בניית בית מכספי הפיקדון) בעד
הצעת חוק זכויות החולה (תיקון - איסור פעילות מסחרית בבית חולים) נגד
הצעת חוק חובת סימון ופיקוח על בעלי חיים בעד
הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון - הצבעה בבתי אבות) נגד
הצעת חוק האזרחות והכניסה לישראל (הוראת שעה) (תיקון - שינוי הגיל לבקשת היתר לשהייה בישראל) נגד
הצעת חוק שירותי רווחה (מענק הסתגלות לנשים ששהו במקלט לנשים מוכות) (תיקון - זכויות נשים ששהו במקלט לנשים מוכות) בעד
הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון - פיצוי לדוגמה בשל מעשה איבה) בעד
הצעת חוק המהנדסים והאדריכלים (תיקון - שינוי הרכב מועצת ההנדסה והאדריכלות) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - ביטול עסקה באמצעי ההתקשרות) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - הגבלת גביית עמלה בעסקת מכר מרחוק שעניינה רכישת כרטיס למופע) נגד
הצעת חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון - ממונה בטיחות בענף הבניין) נגד
הצעת חוק ביטוח פנסיוני לעובד (תיקוני חקיקה) נגד
טיוטת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס') בעד
הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון - שלילת זכאות לקצבאות ופיצויים ממחבלים) בעד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - סמכות ועדה מקומית לאשר הגדלת אחוזי בנייה בשטחים המיועדים לתעסוקה) בעד
הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון - חידוש אוטומטי של הנחה בארנונה) בעד
הצעת חוק הקאדים (תיקון - כשירות מינוי קאדים ובחירתם) בעד
הצעת חוק המתווכים במקרקעין (תיקון - הגבלת תקופת הבלעדיות לשלושה חודשים) בעד
טיוטת חוק לימוד חובה (תיקון) בעד
טיוטת חוק התכנון והבניה (אכיפה) (תיקון מס') בעד
טיוטת חוק הפחתת תוספות פיגור שהתווספו על קנסות פליליים ומנהליים (הוראת שעה) בעד
טיוטת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - נתוני תקשורת) (תיקון מס') (תיקונים שונים) בעד
טיוטת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון - שינויים במתכונת ההסמכה והוראות נוספות) בעד
הצעת חוק להסדרת הפיקוח על כלבים (תיקון - צמצום ההתרבות של כלבים) בעד