ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 30 באוקטובר 2016

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - סימון תוצרת חקלאית שיוצרה במדינת ישראל) נגד
טיוטת חוק להסדר ההימורים בספורט (תיקון מס') בעד
טיוטת חוק תיירות רפואית בעד
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - ביטול מגבלת הטיפול הכפול לחולי פסוריאזיס) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (פטור מבחינות) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (הגבלת סכום אגרת רישיון רכב) נגד
הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - חובת סינון אתרים פוגעניים) בעד
הצעת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון - ייצוג הולם למזרחים) נגד
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירות) (תיקון - הצבעת שוהים במוסדות) בעד
הצעת חוק החזר הוצאות כספיות בגין עריכת נישואין אזרחיים בחו"ל נגד
הצעת חוק הגנה על עובדים בעת אירוע אסון המוני נגד
טיוטת חוק בנק ישראל (תיקון מס') (הוועדה ליציבות פיננסית) בעד