ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 19 ביולי 2015

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במשרד האוצר - מינהל התכנון בעד
טיוטת חוק הדין המשמעתי במשטרת ישראל ובשירות בתי הסוהר (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק כלי היריה (תיקון - כניסה למטווחים) בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק הסדרת העיסוק במקצועות הבריאות (תיקון מס' 4 - הוראת שעה) (הכרה בלימודי תעודה) בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק לעידוד מקצוע ההוראה נגד
הצעת חוק ארוניות אחסון במוסדות חינוך נגד
הצעת חוק צער בעלי חיים (הגנה על בעלי חיים) (תיקון - החמרת ענישה בגין התעללות בבעלי חיים) בעד
טיוטת חוק איסור הפליית עיוורים המלווים בכלבי נחייה (תיקון) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - גמלת אבל) בעד
טיוטת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון מס') בעד
טיוטת חוק לעידוד ההשקעה באנרגיות מתחדשות (פטור ממס על הכנסה ממכירת חשמל שהופק באמצעות שימוש באנרגיות מתחדשות) (הוראת שעה) בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק תגמול לנושאי משרה בתאגידים פיננסיים (אישור מיוחד ואי התרת הוצאה לצורכי מס בשל תגמול חריג) בעד
הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - מס בשיעור אפס על מוצרי מזון בסיסיים) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (פטור על הכנסה מריבית המשולמת על כספי פיצויים לעיוור או לנכה) בעד
הצעת חוק עסקאות גופים ציבוריים (תיקון - איסור על התקשרות קבלנית להעסקת עובדים) נגד
החלת דין רציפות על הצעת חוק הפיקוח על צעצועים מסוכנים בעד
הצעת חוק איסור הפליה מחמת משקל (תיקוני חקיקה) נגד
הצעת חוק ייצוג הולם של יהודים בני המגזר החרדי בשירות הציבורי (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (שידור ישיבות מועצה) נגד
הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון - שם המדינה) בעד
הצעת חוק הרשות השנייה לטלויזיה ורדיו (תיקון - פיצול שידורים של בעל זיכיון לשידורי רדיו) בעד
הצעת חוק מתן אפשרות להתקשרות עם גופים ציבוריים ותאגידים נותני שירות באמצעות דואר אלקטרוני בעד
הצעת חוק איסור לשון הרע (תיקון - פרסום לשון הרע ברשת האינטרנט) בעד
הצעת חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ-ישראל (תיקון - מעמד החטיבה להתיישבות) בעד
הצעת חוק הכנסת (תיקון - קביעת שכר חברי הכנסת בידי ועדה ציבורית) בעד
הצעת חוק למניעת פגיעה במדינת ישראל באמצעות חרם (תיקון - ביטול החוק) נגד
החלת דין רציפות על הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון מס' 18) (צמצום סמכותו של בית המשפט להטיל את ההכרעה בעניינו של קטין על עובד סוציאלי וגורמים אחרים) בעד
הצעת חוק העונשין (תיקון - פנייה למוקד חירום והצלה בקריאת שווא לעזרה) בעד
טיוטת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון מס' 62 - הוראת שעה) (תיקון) (חלוקת תיקים בענייני סמים) בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (מס' 16) (עדות קרובים) בעד
טיוטת חוק השידור הציבורי (תיקון מס'...) בעד
טיוטת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון - הפסקת חברות של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר) בעד
טיוטת חוק הפסקת חברות של חבר הכנסת המכהן כשר או כסגן שר (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון - הבהרת מצג כשרותי אסור) בעד
הצעת חוק איסור הונאה בכשרות (תיקון - הגדרת המינוח כשר לעניין הטעיה) בעד