ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 6 בנובמבר 2016

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם
שרים שנעדרו מהישיבה

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
הרשאות לפי חוק נכסי מדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במוסד למודיעין ולתפקידים מיוחדים בעד
הצעת חוק לקביעת כמות מוכרת לצריכת מים במעונות סטודנטים (תיקוני חקיקה) נגד
הצעת חוק המועצה להשכלה גבוהה (תיקון - העדפה בקבלה למוסדות להשכלה גבוהה לשכבות מצוקה) נגד
טיוטת חוק הביטוח הלאומי (תיקון מס') (הארכת משך הזכאות לגמלת סיעוד בתקופת אשפוז) בעד
הצעת חוק מעונות יום שיקומיים (תיקון - הרחבת גיל הזכאים) נגד
הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - הרחבת הזכות לשעת היעדרות) בעד
הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון - הגבלה על השקעות בחברה שערכה הסדר חוב) נגד
הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון - הגבלת דמי ניהול לעמית שסיים את עבודתו) נגד
הצעת חוק מגבלות על חזרתו של עבריין מין לסביבת נפגע העבירה (תיקון - הוספת מוסדות חינוך) בעד
הצעת חוק לתיקון דיני הראיות (הגנת ילדים) (תיקון - הגנה על ילדים נפגעי עבירות מין או אלימות בעת מתן עדות בבתי המשפט) בעד
טיוטת חוק השקעות משותפות בנאמנות (תיקון מס') (קרנות סל) בעד
טיוטת חוק המאבק בטרור (תיקון מס' 1) בעד
טיוטת חוק איסור הלבנת הון (תיקון מס') (תיקונים שונים) בעד