ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 11 בדצמבר 2016

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם
שרים שנעדרו מהישיבה

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במשרד לביטחון הפנים בעד
הרשאות לפי חוק נכסי מדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה ברשות הארצית לכבאות והצלה בעד
הצעת חוק שירות לאומי-אזרחי (תיקון - איסור מימון מדינה זרה) בעד
הצעת חוק חובת החזקת תכשיר אפינפרין במקומות ציבוריים בעד
הצעת חוק תרומת זרע בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - שובר זיכוי בכרטיס מגנטי) נגד
הצעת חוק חוזה הביטוח (תיקון - בחינת סבירות פעולות מבטח, העברת נטל ועיצום כספי) בעד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במשרד החקלאות ופיתוח הכפר בעד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה ברשות שוק ההון ביטוח וחיסכון בעד
טיוטת חוק לשכת עורכי הדין (תיקון - ביטול מסלול ההכרה במכללות חוץ - תקציביות) בעד