ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 25 בדצמבר 2016

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
הרשאות לפי חוק נכסי מדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה בשירות הביטחון הכללי בעד
הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - משיכת כספי הפיקדון לחיילים משוחררים שנקלעו לבעיות כלכליות) בעד
הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - דואר זבל) בעד
הצעת חוק תאגידי מים וביוב (תיקון - צמצום מספר תאגידי המים והביוב) בעד
טיוטת חוק חניה לנכים (מס' 6) (חניה במקום שיועד לרכב נכה מסוים) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (תשלום דמי חניה לפי שעה) נגד
הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון - חינוך ערבי) נגד
הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון - הכנסות שלא יחושבו לצורך קבלת גמלת הבטחת הכנסה) נגד
הצעת חוק הדגל, הסמל והמנון המדינה (תיקון - הצבת דגל באירוע ציבורי) בעד
טיוטת חוק המסים (מעמד משרדי רשות המסים כתחנות משטרה לעניין סמכויות חקירה, עיכוב, מעצר ושחרור) בעד
הצעת חוק מס ערך מוסף (תיקון - פטור ממס להשכרה למגורים באמצעות מלכ"ר) בעד
הצעת חוק ממשל זמין בעד
הצעת חוק מבקר המדינה (תיקון - הנחת הדוח בחלקים) נגד
הצעת חוק העונשין (תיקון - הכנת פרסום בדבר שירותי זנות) נגד
הצעת חוק יסודות המשפט (תיקון - עקרונות המשפט העברי) בעד
טיוטת חוק הסרת תוכן המהווה עבירה מרשת האינטרנט בעד
טיוטת חוק השידור הציבורי הישראלי (תיקון מס') בעד