ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 1 בינואר 2017

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
טיוטת חוק לייעול האכיפה והפיקוח העירוניים ברשויות המקומיות (הוראת שעה) (הפיכת הוראת השעה להוראת קבע ותיקונים נוספים) (תיקון מס') בעד
הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון - מימון הגנה על חיילים וקצינים שהוגש נגדם כתב אישום עקב פקודות שביצעו או שנתנו) נגד
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - חיזוק הרפואה הציבורית) נגד
הצעת חוק הגליל (תיקון - הארכת הסובסידיה לייצור ביצי מאכל ופטימים) בעד
טיוטת חוק לביטול פקודת העיתונות בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - מניין שהות בישראל לעניין תושבות) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - שקיפות תשלומים קבועים בעסקה מתמשכת) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - עוסק שאינו ספק) בעד
הצעת חוק חובת המכרזים (תיקון - תנאי סף להשתתפות במכרז) נגד
הצעת חוק המפלגות (תיקון - איסור תרומה על ידי שדלן) נגד
הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - מסירת הודעה בעבירות תעבורה ובעבירות קנס לכתובת הנמען הרשומה במרשם האוכלוסין) נגד