ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 22 בינואר 2017

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
הצעת חוק התגמולים לנפגעי פעולות איבה (תיקון - הקמת ועדת חריגים לנפגעי פעולות איבה שהתרחשו מחוץ לישראל) בעד
הצעת חוק הגנה על עובדים בשעת חירום (תיקון - תשלום שכר עבודה לעובד שנעדר עקב סגירת מוסד הלימוד של ילדו) נגד
הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (ביטוח) (תיקון - הכנסות סוכן ביטוח שהוא חבר קיבוץ) נגד
הצעת חוק פיצוי נפגעי אסון טבע נגד
הצעת חוק להגבלת הריסה וענישה על בנייה בלתי חוקית במגזר הערבי (הוראת שעה) נגד
הצעת חוק הסיוע המשפטי (תיקון - נפגעי עבירות מין) בעד
הצעת חוק החברות (תיקון - הקמת ועדה לבחירת דירקטורים חיצוניים בחברות ציבוריות) נגד
הצעת חוק הבחירות לכנסת (תיקון מס' 68) (הוראות שונות) בעד
נוהל הגנה משפטית והשתתפות בהוצאות משפטיות לנושאי משרה ועובדי מדינה - תיקון החלטת ממשלה בעד