ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 29 בינואר 2017

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
הצעת חוק המכינות הקדם-צבאיות (תיקון - הכרה בצעירים עם מוגבלות כחניכי מכינות) בעד
הצעת חוק חסימת גישה לקווי טלפון המשמשים לפרסום ומסירת מידע בדבר זנות בעד
הצעת חוק חסימת קו טלפון של ספק שירותי מין בעד
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון - סגן ראש רשות ברשות מעורבת) בעד
הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון - מתן שירות טלפוני חינם על ידי תאגיד בנקאי) נגד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה ברשות שוק ההון, ביטוח וחיסכון בעד
הצעת חוק לוויה ממלכתית נגד
הצעת חוק כהונתם של ראשי גופים ביטחוניים נגד
הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - העמדת סיוע לחבר הכנסת שהטיל עליו הנשיא להרכיב ממשלה) בעד
הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון - מסירת מידע להורים החיים בנפרד) נגד