ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 5 בפברואר 2017

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
הצעת חוק קיצור תקופת הצינון לבכירי מערכת הביטחון (תיקוני חקיקה) נגד
הצעת חוק המועצה לענף הלול (ייצור ושיווק) (תיקון - סימון ביצים) נגד
טיוטת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס') (חממות טכנולוגיות וחברות הזנק) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - העלאת גיל פטור מתשלום לביטוח לאומי לתלמיד במוסד לימודי לפני גיוסו לצה"ל) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - התאמת קצבת הסיעוד להעלאת שכר המינימום) נגד
הצעת חוק דמי מחלה (תיקון - ניכוי ימי מחלה) בעד
הצעת חוק יישוב סכסוכי עבודה (תיקון - איסור שביתה ללא הודעה מראש) נגד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - חזקת שמירת הדין בייצור מוצר מן החי) נגד
הצעת חוק שיפוט בתי דין דתיים (בוררות) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת הסמים המסוכנים (היתר ייצוא של קנאביס רפואי) בעד
הצעת חוק הכרה באדם התלוי לחלוטין בעזרת הזולת לעניין זכאות לסיעוד (תיקוני חקיקה) נגד