ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 26 בפברואר 2017

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
הצעת חוק קליטת חיילים משוחררים (תיקון - העברת כספי פיקדון שלא נוצלו לחשבון הבנק של הזכאי) נגד
הצעת חוק לימוד חובה (תיקון - טיולים שנתיים חינם מכיתה א' עד י"ב) נגד
טיוטת חוק המועצות האזוריות (מועד בחירות כלליות) (תיקון מס') בעד
הצעת חוק סיוע לבוגרי מסגרת השמה חוץ ביתית נגד
הצעת חוק רפורמה בתקופת הלידה וההורות (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - הדגשת המחיר הכולל בפרסומות) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מוסד הפועל לטובת מדינת ישראל) בעד
הצעת חוק להגדלת שיעור ההשתתפות בכוח העבודה ולצמצום פערים חברתיים (מס הכנסה שלילי) (תיקון - שינוי הגדרת עובד) נגד
הצעת חוק מתן שירות בשפה הערבית בגופים ציבוריים ובגופים מסחריים נגד
הצעת חוק הכנסת (תיקון - חוות דעת בעניין השלכות חקיקה על השוויון) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת הראיות (חיסיון עיתונאי) נגד
הצעת חוק זכויות מבצעים ומשדרים (תיקון - הגנה על זכויות מבצעים בגין יצירותיהם מקום המדינה) נגד
הצעת חוק-יסוד: השפיטה (תיקון - הרכב הוועדה לבחירת שופטים) נגד