ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 11 באוקטובר 2015

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
טיוטת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס') בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק זכויות החולה (תיקון מס' 9) (הסכמה לטיפול רפואי בשם קטין שהורהו מואשם בביצוע עבירת מין או אלימות כלפיו) בעד
הצעת חוק לצמצום השימוש בשקיות נשיאה חד-פעמיות נגד
החלת דין רציפות על הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון מס' 57) (הרשות והמועצה לשידורים מסחריים) בעד
החלת דין רציפות על הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (מס' 112) בעד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - חובת יידוע מבוטחים) נגד
החלת דין רציפות על הצעת חוק חובת התקשרות להורים והודעה על אי- הגעת ילד למוסד חינוך או למעון יום (תיקוני חקיקה) נגד
הצעת חוק פיקוח על מטפלים בחסרי ישע ובילדים נגד
הצעת חוק חופשה שנתית (תיקון - הארכת תקופת החופשה לכל שנת עבודה אצל מעסיק) בעד
הצעת חוק הספקת החשמל (הוראת שעה) (תיקון - הארכת תוקף) נגד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - סייגים להגבלת הספקת חשמל, מים וטלפון) נגד
טיוטת חוק העונשין (תיקון מס'...) (קביעת עונשי מינימום לעבירות יידוי אבנים) התשע"ו-2015 וטיוטת חוק הנוער (שפיטה, ענישה ודרכי טיפול) (תיקון מס'...) (דרכי טיפול לאחר הרשעה) בעד