ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 5 במרץ 2017

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם
שרים שנעדרו מהישיבה

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
הצעת חוק זכות ערר על החלטה בעניין רישוי מקצועות רפואיים (תיקוני חקיקה) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (פנייה טלפונית למוקד שירות לקוחות של בעל רישיון להפעלת קו שירות לאוטובוס) נגד
הצעת חוק חינוך חינם לילדים חולים (תיקון - הגדרת ילד חולה) בעד
הצעת חוק זכויות הסטודנט (תיקון - התאמות לסטודנטית לאחר לידה) בעד
הצעת חוק הדרכונים (תיקון - מתן דרכון לעולה) בעד
הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון - תגמול מחיה לאזרחים ותיקים) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - דמי ביטוח מופחתים לסטודנטים) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - סיוע ליוצאים בשאלה) נגד
הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - תקופת לידה והורות לבן זוג של עובדת שילדה יותר מילד אחד) בעד
הצעת חוק עבודת נשים (תיקון - זכאות להשתתפות בעלות מעון יום בתקופת חופשת הלידה) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור פרסום כפוי במענה הטלפוני) נגד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - חובת מסירת הקלטת שיחת טלפון לצרכן) בעד
הצעת חוק-יסוד: הכנסת (תיקון - ייצוג מינימלי לשני המינים ברשימת מועמדים לכנסת) נגד
הצעת חוק מעמדן של ההסתדרות הציונית העולמית ושל הסוכנות היהודית לארץ-ישראל (תיקון - התקשרות למימוש מטרות ציבוריות) בעד
הצעת חוק החברות (תיקון - ייצוג הולם לבני שני המינים בדירקטוריונים של חברות ציבוריות) נגד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א - 1951 - לנושאי משרה ברשות מקרקעי ישראל בעד
טיוטת חוק התכנון והבניה (תיקון מס') בעד