ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 14 במרץ 2017

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
טיוטת חוק חסימת גישה לשירותי בזק לשם מניעת ביצוע עבירות בעד
הצעת חוק עסקאות ביטחוניות בעלות היקף כספי גבוה נגד
הצעת חוק הכרה באחים שכולים ובאחיות שכולות נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת התעבורה (סימון מעבר חצייה בקרבת בית ספר) נגד
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה ברשות לפיתוח והתיישבות הבדואים בנגב בעד
הצעת חוק ספרי לימוד דיגיטליים נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת הבטיחות בעבודה (הגדרת אדם כשיר) נגד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - שיפוי בגין תביעות פיצויים) בעד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - הגדרת בתי קברות אזוריים כתשתית לאומית) בעד
הצעת חוק השירותים החשאיים נגד
הצעת חוק המאבק בטרור (תיקון - הגדרת מפגעי ההצתות כמבצעי מעשה טרור) נגד
הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון - הורה מגדל יחיד) נגד
הצעת חוק בתי המשפט (תיקון - מינוי מומחה מטעם בית המשפט בתביעת נזיקין בשל עבירת מין) בעד
טיוטת חוק בתי המשפט (תיקון מס') (מינוי מומחה מטעם בית המשפט) בעד
טיוטת חוק נכסים של נספי השואה (השבה ליורשים והקדשה למטרות סיוע והנצחה), (תיקון) (סיום פעילות החברה והעברה לאפוטרופוס הכללי) בעד