ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 4 ביוני 2017

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם
שרים שנעדרו מהישיבה

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במשרד לשיתוף פעולה אזורי בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (גמול השתתפות בישיבות והחזר הוצאות לחברי מועצה) בעד
הצעת חוק הביטוח לאומי (תיקון - ועדת חריגים) נגד
הצעת חוק חופשה שנתית (תיקון - חופשה ביום שבו מתקיימות בחירות מקדימות במפלגה שבה חבר העובד) בעד
טיוטת חוק הסדרת העיסוק בייצוג על-ידי יועצי מס (תיקון מס' 4) בעד
הצעת חוק נכסי נפקדים (תיקון - איסור מכירת בית קברות) נגד
הצעת חוק המטה לביטחון לאומי (תיקון - פיקוח הכנסת על מינוי ראש המטה לביטחון לאומי) נגד
הצעת חוק העונשין (תיקון - הוספת עילות לעבירות הסתה ופשע שנאה) נגד