ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 21 במאי 2017

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם
שרים שנעדרו מהישיבה

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
הרשאות לפי חוק נכסי המדינה, התשי"א-1951 - לנושאי משרה במשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב והגליל בעד
טיוטת חוק הסדרים במגזר החקלאי המשפחתי (תיקון מס' 13) (ביטול ההסדרים ותקופת מעבר) בעד
הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - איסור הפסקה, עיכוב או הגבלה של שירות שיחות אל מוקדי חירום) נגד
הצעת חוק חינוך פיננסי נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - עדכון הסכום הבסיסי לפי שכר המינימום לעניין קצבת שירותים מיוחדים) בעד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - שילוב נציגי המשרד לשוויון חברתי ומשרד העבודה, הרווחה והשירותים החברתיים וחובת תסקיר השפעה על האוכלוסייה המבוגרת בתוכניות מתאר) בעד
הצעת חוק יום הזיכרון לנכבה נגד
הצעת חוק-יסוד: ישראל - מדינה דמוקרטית ושוויונית נגד
טיוטת חוק להארכת תוקפן של תקנות שעת חירום (יהודה והשומרון - שיפוט בעבירות ועזרה משפטית) בעד