ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 11 ביוני 2017

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
הצעת חוק השיפוט הצבאי (תיקון - השוואת הענישה בעבירות מין לדין האזרחי) בעד
הצעת חוק קיזוז כספים לרשות הפלסטינית בגין תמיכתה בטרור בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת בריאות הציבור (מזון) (הגבלת השימוש בחומצות שומן טראנס) נגד
הצעת חוק שירותי תיירות (תיקון - היתר הדרכה למומחים) בעד
הצעת חוק הרשויות המקומיות (זכויות וחובות של חברי מועצה) נגד
הצעת חוק הביטוח הלאומי (תיקון - מינוי ועדות רפואיות) נגד
הצעת חוק העסקת עובדים על ידי קבלני כוח אדם (תיקון - תחולת החוק על עובדי מחשוב) נגד
הצעת חוק חופשה שנתית (תיקון - היעדרות חלקית במועדי צום ותפילה) נגד
הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון - שימוש בעודפי תקציב לתכניות בהן נכללו במקור) נגד
טיוטת חוק בתי המשפט (תיקון מס') (הקמת מחלקה כלכלית בחיפה) בעד