ישיבת הועדה שנערכה בתאריך 25 ביוני 2017

הצבעות השרים

שרים שחשפו את הצבעותיהם
שרים שלא חשפו את הצבעותיהם

הצעות החוק שעלו בישיבה

שם ההצעה החלטת הועדה
הצעת חוק איסור סחר בשנהב נגד
הצעת חוק הרשויות המקומיות (פיקוח על מחירי צהרונים ציבוריים) בעד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - איסור גביית עמלה בהרשאה לחיוב חשבון בהוראת קבע) בעד
הצעת חוק הטבות במס וייעוץ במס (תיקוני חקיקה) (תיקון - הארכת הוראות מעבר) בעד
הצעת חוק הבנקאות (שירות ללקוח) (תיקון - דחיית מועד פירעון של הלוואה לדיור ללקוח מובטל) בעד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - שטח ציבורי פתוח בתכנית למגורים) נגד
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - תסקיר גישה ובטיחות בנתיבי תנועה ציבוריים) נגד
הצעת חוק סיוע לשדרות וליישובי הנגב המערבי (הוראת שעה) (תיקון - הארכת ההטבות במס לאזור קו עימות דרומי) בעד
הצעת חוק החברות הממשלתיות (תיקון - כשירות לכהונה כדירקטור בחברה ממשלתית) בעד
הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון - שוויון וחופש ביטוי ומחשבה) נגד