איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק העונשין (תיקון - תקיפת עובד חינוך) בעד
הצעת חוק חובת תשלום בשוברים בעד
הצעת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון - התפטרות ראש הממשלה או שר עקב הגשת כתב אישום) נגד
טיוטת חוק התקנים (תיקון מס' 13) בעד
הצעת חוק חג החגים נגד
הצעת חוק השאלת כלי נגינה נגד
הצעת חוק שמירת הניקיון (תיקון - איסור הבערת פסולת) בעד
הצעת חוק משק החשמל (תיקון - גביית תשלומים) נגד
הצעת חוק הפיקוח על מצרכים ושירותים (תיקון - סייגים לעסקאות בציוד צבאי) נגד
טיוטת חוק-יסוד: הממשלה (תיקון מס') (סמכויות לעניין פתיחה במלחמה או נקיטת פעולה צבאית משמעותית) בעד
הצעת חוק החברות (תיקון - ייצוג הולם של בני שני המינים והאוכלוסייה הערבית במינוי דירקטור חיצוני) נגד
הצעת חוק החזר הוצאות כספיות בגין עריכת נישואין אזרחיים בחוץ לארץ למי שאינם רשאים להינשא בישראל על פי דיני המדינה נגד