איילת שקד


שרת המשפטים

הצבעות

שם ההצעה הצביע
טיוטת חוק חופש המידע (תיקון מס' 16) (החרגת המשרד לנושאים אסטרטגיים והסברה לגבי פעילותו במסגרת האחריות המוטלת עליו על- ידי הממשלה להובלת המערכה כנגד תופעת הדה-לגיטימציה והחרמות כנגד ישראל) בעד
טיוטת חוק לתיקון פקודת הכלבת (תיקון מס' 6) בעד
הצעת חוק בתי משפט לעניינים מינהליים (תיקון - החלטה של רשות מרשויות האזור) בעד
הצעת חוק איסור הלבנת הון (תיקון - החלת חובת דיווח על נותן שירות עסקי ומשפטי) נגד
הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון - הגבלה לסך השינויים התקציביים בשנת כספים) נגד
הצעת חוק גיל פרישה (תיקון - הצמדת גיל הפרישה שבחוק הביטוח הלאומי לגיל הפרישה שבחוק גיל פרישה) בעד
הצעת חוק הרשויות המקומיות (פיקוח על מחירי צהרונים) בעד
הצעת חוק מסגרות המשך יום לימודים (צהרונים) בעד
הצעת חוק חובת שקיפות תקציבית במוסדות החינוך נגד
טיוטת חוק לייעול הפיקוח והאכיפה העירוניים ברשויות המקומיות (תעבורה) (תיקון) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת הכלבת (החזקת בעל חיים שנשך בהסגר שאינו מאורת בידוד) נגד
הצעת חוק הגנה על בריאות הציבור (מזון) (תיקון - אגרה בעד בדיקות משנה) בעד