גילה גמליאל


השרה לשיוויון חברתי

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק למניעת העסקה של עברייני מין במוסדות מסוימים (תיקון - אכיפה מוגברת כנגד עברייני מין) בעד
הצעת חוק גדר הביטחון נגד
הצעת חוק חובת תשלום בשוברים בעד
טיוטת חוק לתיקון פקודת העיריות (הוראת שעה) (תיקון מס' 4) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (צדק חלוקתי בכל הרשויות המתוקצבות במדינת ישראל) בעד
טיוטת חוק הבטחת הכנסה (תיקון- מענק חימום אחיד) (תיקון מס') בעד
הצעת חוק התקשורת (בזק ושידורים) (תיקון - קליטה בטלפון נייד בכל חלקי הארץ) נגד
טיוטת חוק לפינוי שדות מוקשים (תיקון) בעד
טיוטת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון מס') (מינוי יועצים משפטיים למשרדי הממשלה) בעד
הצעת חוק שירות המדינה (מינויים) (תיקון - מינוי יועצים משפטיים של משרדים) בעד
הצעת חוק העונשין (תיקון - איסור פרסום מודעות גיוס לזנות) בעד
הצעת חוק סדר הדין הפלילי (תיקון - איסור המלצה או חוות דעת של רשות חוקרת) בעד