גילה גמליאל


השרה לשיוויון חברתי

הצבעות

שם ההצעה הצביע
טיוטת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון מס') (חממות טכנולוגיות וחברות הזנק) בעד
הצעת חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות (תיקון - מסירת מידע להורים החיים בנפרד) בעד
הצעת חוק הרשויות המקומיות (בחירת ראש הרשות וסגניו וכהונתם) (תיקון - סגן ראש רשות ברשות מעורבת) בעד
הצעת חוק חסימת קו טלפון של ספק שירותי מין בעד
הצעת חוק חסימת גישה לקווי טלפון המשמשים לפרסום ומסירת מידע בדבר זנות בעד
הצעת חוק היועץ המשפטי לממשלה (מינוי וכהונה) נגד
הצעת חוק לאשרור אמנת רומא נגד
הצעת חוק הכנסת (תיקון - קביעת שכר חברי הכנסת בידי ועדה ציבורית) נגד
הצעת חוק הסדרים במשק המדינה (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב) (תיקון - פטור מארנונה לסטודנט) נגד
הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (פרסום דוחות מבקר עירייה) נגד
הצעת חוק לימוד מורשת עדות ישראל נגד
הצעת חוק הרשות השניה לטלויזיה ורדיו (תיקון - שוויון מגדרי בהשמעת יצירה ישראלית ברדיו האזורי) נגד