גילה גמליאל


השרה לשיוויון חברתי

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון - עיון חוזר בפטור מטעמי הכרה דתית שהושג במרמה) נגד
טיוטת חוק הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת הרוקחים (פטור מבחינות) בעד
הצעת חוק ביטוח בריאות ממלכתי (תיקון - ביטול מגבלת הטיפול הכפול לחולי פסוריאזיס) נגד
טיוטת חוק תיירות רפואית בעד
טיוטת חוק סדר הדין הפלילי (סמכויות אכיפה - נתוני תקשורת) (תיקון מס') (תיקונים שונים) בעד
טיוטת חוק הפחתת תוספות פיגור שהתווספו על קנסות פליליים ומנהליים (הוראת שעה) בעד
טיוטת חוק התכנון והבניה (אכיפה) (תיקון מס') בעד
טיוטת חוק לימוד חובה (תיקון) בעד
הצעת חוק הקאדים (תיקון - כשירות מינוי קאדים ובחירתם) בעד
הצעת חוק האזרחים הוותיקים (תיקון - חידוש אוטומטי של הנחה בארנונה) בעד
הצעת חוק לתיקון פקודת מסי העיריה ומסי הממשלה (פטורין) (פטור מארנונה לארכיון ציבורי) בעד