גילה גמליאל


השרה לשיוויון חברתי

הצבעות

שם ההצעה הצביע
הצעת חוק התכנון והבנייה (תיקון - סמכות ועדה מקומית לאשר הגדלת אחוזי בנייה בשטחים המיועדים לתעסוקה) בעד
הצעת חוק הפיקוח על שירותים פיננסיים (קופות גמל) (תיקון - שלילת זכאות לקצבאות ופיצויים ממחבלים) בעד
טיוטת חוק מס ערך מוסף (תיקון מס') בעד
הצעת חוק ביטוח פנסיוני לעובד (תיקוני חקיקה) נגד
הצעת חוק ארגון הפיקוח על העבודה (תיקון - ממונה בטיחות בענף הבניין) נגד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - הגבלת גביית עמלה בעסקת מכר מרחוק שעניינה רכישת כרטיס למופע) נגד
הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון - ביטול עסקה באמצעי ההתקשרות) בעד
הצעת חוק המהנדסים והאדריכלים (תיקון - שינוי הרכב מועצת ההנדסה והאדריכלות) בעד
טיוטת חוק תקציב המדינה לשנים 2017 ו-2018 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה) בעד
טיוטת חוק-יסוד: תקציב המדינה לשנים 2017 עד 2018 (הוראות מיוחדות) (הוראת שעה) בעד
הצעת חוק חופש המידע (תיקון - קרן קיימת לישראל) נגד
טיוטת חוק למניעת הסתננות (תיקוני חקיקה והוראת שעה) (תיקון מספר 1) בעד